ค้นหา:
 
 
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
แนะแนว โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี  (อ่าน 1)  
แนะแนว โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ...
ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 17)  
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2562 (อ่าน 14)  
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2562 ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน (Retreat) การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อ่าน 8)
  ประชาสัมพันธ์     
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (วันที่ 17สิงหาคม2562) (อ่าน 89)07-08-2562
สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ย้ายมาที่ อาคารวิศกรรมเกษตร (อาคาร9) (อ่าน 131)17-06-2562
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 322)10-08-2561
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 221)23-07-2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (อ่าน 237)17-07-2561
  ประกาศ     
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 8)04-11-2562  
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 39)25-07-2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 55)04-07-2562
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 47)04-07-2562
แนวปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  (อ่าน 64)17-06-2562
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 (อ่าน 78)28-08-2562
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2: การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านพืชไร่ (อ่าน 63)10-07-2562
กำหนดการ การฝึกอบรมการเพาะเห็ดการค้า (อ่าน 161)05-07-2562
การอบรมแก่เกษตรกร ด้านการผลิตพืชสวน (อ่าน 54)10-07-2562
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 143)03-07-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายผลผลิต งานฟาร์มโคเนื้อ (ติดต่อข้อมูล สำนักงานคณะ) (อ่าน 6)05-11-2562  
แต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานดำเนินโครงการย่อยที่ 1 โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ (อ่าน 4)05-11-2562  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 6)30-10-2562  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (อ่าน 6)24-10-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9)24-10-2562
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอนเอกสารคำสอน ตำรา/หนังสือ เพื่อการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 5)24-10-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 13)10-10-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททดแทนผู้สละสิทธิ์ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 479)09-05-2560
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) (อ่าน 17)24-10-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) (อ่าน 11)24-10-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) (อ่าน 3)14-09-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) (อ่าน 13)14-09-2562
หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) (อ่าน 9)12-06-2562
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 161)26-09-2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (อ่าน 157)26-09-2561
  Download File     
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวลาสอบ รายวิชาที่ทับซ้อน (อ่าน 67)25-04-2562
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 155)30-10-2561
รายละเอียด ประกอบการเบิกจ่าย (อ่าน 150)30-10-2561
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ่าน 200)29-10-2561
(กองคลัง) ขอส่งคืนเงินยืมราชการ (อ่าน 161)29-10-2561
  รับสมัครงาน     
บ.เบส ฟาร์มาเทค รับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง (ชาย) สาขาสัตวศาสตร์ (อ่าน 7)31-10-2562  
ฟาร์มสุกร (ที่พนัสนิคม) เปิดรับสมัครสัตวบาลฟาร์ม 2 อัตรา ด่วน!! (อ่าน 15)31-10-2562  
บริษัทในเครือเอกกรุ๊ป รับสมัครสัตวบาล (อ่าน 47)18-09-2562
บริษัท Eastern Grand C จำกัด รับสมัครงาน (ด้านสัตวบาล) (อ่าน 89)05-06-2562
รับสมัครตำแหน่งงานสัตวบาล (อ่าน 250)20-02-2562
 


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 264  
เข้าชมเดือนนี้ : 4,977  
เข้าชมปีนี้ : 86,410  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 247,241  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.