ค้นหา:
 
 
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเิ่มศักยภาพของไผ่ (อ่าน 10)  
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเิ่มศักยภาพของไผ่ ...
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไก่พื้นบ้าน (อ่าน 21)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไก่พื้นบ้าน ...
Welcome Agri-RMUTTO 63 (อ่าน 29)
Welcome Agri-RMUTTO 63 ...
การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต (อ่าน 54)
การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต ...
  ประชาสัมพันธ์     
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว (อ่าน 45)28-04-2563
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว (อ่าน 52)16-04-2563
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (วันที่ 17สิงหาคม2562) (อ่าน 247)07-08-2562
สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ย้ายมาที่ อาคารวิศกรรมเกษตร (อาคาร9) (อ่าน 276)17-06-2562
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 493)10-08-2561
  ประกาศ     
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) : การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อ่าน 5)01-07-2563  
ประกาศคณะเกษตรฯ มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังเพื่อลดสภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดฯ (Coronavirus Diseases 2019 , COVID-19) ฉบับที่ 2 (อ่าน 58)23-03-2563
ประกาศคณะเกษตรฯ มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังเพื่อลดสภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดฯ (Coronavirus Diseases 2019 , COVID-19) (อ่าน 64)05-03-2563
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 29 มกราคม -9 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 49)29-01-2563
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 98)04-11-2562
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 (อ่าน 318)28-08-2562
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2: การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านพืชไร่ (อ่าน 200)10-07-2562
กำหนดการ การฝึกอบรมการเพาะเห็ดการค้า (อ่าน 442)05-07-2562
การอบรมแก่เกษตรกร ด้านการผลิตพืชสวน (อ่าน 226)10-07-2562
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 408)03-07-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ ภายใต้ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (อ่าน 1)01-07-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิอาจารย์อุดม จันทรศิริ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7)29-06-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 14)24-06-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 10)24-06-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 12)22-06-2563  
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 72)17-12-2562
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ (กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) (อ่าน 67)17-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดคัดเลือกกระบือปลักไทย ตามอัตลักษณ์ควายชลบุรี (เพิ่มเติม) (อ่าน 70)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดแข่งขัน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (แข่งขันทักษะทางเกษตรกลวิธานฯ) (อ่าน 72)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสวนนานวัตกรรมการผลิตแตงโมไร้เมล็ดปลอดสารพิษเพื่อความยั่งยืนของชุมชน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 71)12-12-2562
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) (อ่าน 16)02-06-2563
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) (อ่าน 36)15-05-2563
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน) (อ่าน 62)01-04-2563
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) (อ่าน 56)19-03-2563
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนกุมภาพันธ์) (อ่าน 47)19-03-2563
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 255)26-09-2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (อ่าน 235)26-09-2561
  Download File     
แบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด 19 (อ่าน 1)02-07-2563  
แผนยุทธศาสตร์ ปี 63-65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 43)20-04-2563
คู่มือการใช้งาน zoom (อ่าน 57)14-04-2563
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวลาสอบ รายวิชาที่ทับซ้อน (อ่าน 143)25-04-2562
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 241)30-10-2561
  รับสมัครงาน     
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 66)08-05-2563
บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (อ่าน 55)01-04-2563
บริษัทในเครือเซนทาโก รับสมัครงาน  (อ่าน 63)14-02-2563
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง (อ่าน 61)05-02-2563
บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด รับสมัครงาน (อ่าน 75)31-01-2563
 


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 65  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,021  
เข้าชมปีนี้ : 76,664  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 342,345  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.