ค้นหา:
 
 
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
การประชุมพิจารณา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไผ่ ไม้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดชลบุรี” (อ่าน 17)
การประชุมพิจารณา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไผ่ ไม้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดชลบุรี” ...
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเิ่มศักยภาพของไผ่ (อ่าน 40)
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเิ่มศักยภาพของไผ่ ...
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไก่พื้นบ้าน (อ่าน 48)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไก่พื้นบ้าน ...
Welcome Agri-RMUTTO 63 (อ่าน 61)
Welcome Agri-RMUTTO 63 ...
  ประชาสัมพันธ์     
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว (อ่าน 64)28-04-2563
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว (อ่าน 75)16-04-2563
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (วันที่ 17สิงหาคม2562) (อ่าน 290)07-08-2562
สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ย้ายมาที่ อาคารวิศกรรมเกษตร (อาคาร9) (อ่าน 306)17-06-2562
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว (อ่าน 528)10-08-2561
  ประกาศ     
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) : การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อ่าน 28)01-07-2563
ประกาศคณะเกษตรฯ มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังเพื่อลดสภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดฯ (Coronavirus Diseases 2019 , COVID-19) ฉบับที่ 2 (อ่าน 86)23-03-2563
ประกาศคณะเกษตรฯ มาตรการในการป้องกัน และการเฝ้าระวังเพื่อลดสภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดฯ (Coronavirus Diseases 2019 , COVID-19) (อ่าน 92)05-03-2563
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 29 มกราคม -9 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 70)29-01-2563
ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 115)04-11-2562
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 (อ่าน 380)28-08-2562
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2: การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านพืชไร่ (อ่าน 229)10-07-2562
กำหนดการ การฝึกอบรมการเพาะเห็ดการค้า (อ่าน 492)05-07-2562
การอบรมแก่เกษตรกร ด้านการผลิตพืชสวน (อ่าน 263)10-07-2562
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว (อ่าน 464)03-07-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 6 การจัดทำศูนย์เรียนรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชน  (อ่าน 0)04-08-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (อ่าน 2)04-08-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมสืบสานประเพณีปลูกข้าวและภูมิปัญญาการปลูกข้าว (อ่าน 8)29-07-2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการย่อยที่ 1 การเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านปลูกพืชภายใต้การปลูกแบบระบบอินทรีย์ (อ่าน 7)29-07-2563  
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 6)29-07-2563  
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 90)17-12-2562
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ (กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) (อ่าน 86)17-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดคัดเลือกกระบือปลักไทย ตามอัตลักษณ์ควายชลบุรี (เพิ่มเติม) (อ่าน 91)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดแข่งขัน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (แข่งขันทักษะทางเกษตรกลวิธานฯ) (อ่าน 89)12-12-2562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสวนนานวัตกรรมการผลิตแตงโมไร้เมล็ดปลอดสารพิษเพื่อความยั่งยืนของชุมชน งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 91)12-12-2562
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม) (อ่าน 0)04-08-2563  
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน) (อ่าน 47)02-06-2563
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนพฤษภาคม) (อ่าน 67)15-05-2563
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน) (อ่าน 98)01-04-2563
หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดิอนมีนาคม) (อ่าน 91)19-03-2563
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 274)26-09-2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (อ่าน 252)26-09-2561
  Download File     
แบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด 19 (อ่าน 17)02-07-2563
แผนยุทธศาสตร์ ปี 63-65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 74)20-04-2563
คู่มือการใช้งาน zoom (อ่าน 85)14-04-2563
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวลาสอบ รายวิชาที่ทับซ้อน (อ่าน 162)25-04-2562
ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ (อ่าน 265)30-10-2561
  รับสมัครงาน     
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 103)08-05-2563
บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (อ่าน 83)01-04-2563
บริษัทในเครือเซนทาโก รับสมัครงาน  (อ่าน 85)14-02-2563
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง (อ่าน 78)05-02-2563
บริษัท ออคต้า เมมโมเรียล จำกัด รับสมัครงาน (อ่าน 92)31-01-2563
 


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 253  
เข้าชมเดือนนี้ : 5,236  
เข้าชมปีนี้ : 99,661  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 365,341  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.