ค้นหา:
 
  รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  หมวด  รับสมัครงาน   วันที่ประกาศ  19-04-2560   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาเขตบางพระ

            รอบเช้า 09.00 ถึง 11.30 น. และ รอบบ่าย 13.00-15.30 น.

 

ตำแหน่งที่ 1  ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเกษตร

หรือสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร หรือสาขาวัสดุศาสตร์ หรือ

สาขาเคมีอุตสาหกรรม และเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ด้านสาขาเกษตรกลวิธาน หรือ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเกษตร หรือ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร
หรือสาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หรือสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชากีฏวิทยา หรือสาขาวิชาแมลงผสมเกสร หรือสาขาวิชาไรวิทยา ต้องเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

กำหนดวัน และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 รายละเอียดเพิ่มเติม


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  รับสมัครงาน
  บริษัทในเครือเอกกรุ๊ป รับสมัครสัตวบาล 
  บริษัท Eastern Grand C จำกัด รับสมัครงาน (ด้านสัตวบาล) 
  รับสมัครตำแหน่งงานสัตวบาล 
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน รับสมัครงาน 
  บริษัท ที.ซี. ฟาร์ม จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำฟาร์ม 
     การแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept “สวนใช้ได้“ ในงาน“พรรณไม้งามอร่ามชล“
     การแข่งขันจัดสวนภายใต้ Concept “สวนใช้ได้“ ในงาน“พรรณไม้งามอร่ามชล“

     บริษัทในเครือเอกกรุ๊ป รับสมัครสัตวบาล
     

     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒

     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562
     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.