ค้นหา:
 
  กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  22-08-2560   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

เมื่อวันที่  (19 ส.ค. 2560 ) คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้ร่วมกันกิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย ครั้งที่ 11 ณ บริเวณแปลงนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแก่ ผู้ช่วยศาตราศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดงาน และมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ เข้าร่วม
       
       โดยโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงนักศึกษาคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกได้รู้จัก และสืบทอดภูมิปัญญา ประเพณีที่ดีงามเพื่อสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นน้องใหม่ในรั้วราชมงคลตะวันออก และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
       
       สำหรับสายพันธุ์ข้าวที่ใช้ปักดำในโครงการดังกล่าว เป็น “ข้าวก่ำราชมงคลตะวันออก” ข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์บางพระ 56-009 ที่ได้จากการพัฒนาพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกเก็บรวมในระหว่างปี 2554-2555 โดยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ที่ได้คัดเลือกลักษณะต้นที่ดี และมีเสถียรภาพในการให้ผลผลิต และในปี 2556 ได้นำมาทดสอบพันธุ์ในไร่นาของเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี พบว่า กอตั้ง ลำต้นแข็งแรง สูงประมาณ 130 เซนติเมตร ต้านทานต่อโรค และแมลง เป็นข้าวที่มีความไวต่อแสง จึงปลูกได้ในฤดูนาปี และนาปรัง ปลูกได้ทั้งในสภาพนาดำ และนาไร่ จึงเรียกได้ว่า “ข้าวสะเทินน้ำสะเทินบก”
       
       ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมภายงานจะมีการบรรยายพร้อมสาธิตการดำนาอย่างถูกวิธี โดยเกษตรกรมืออาชีพ ปราชญ์ชาวบ้านแล้ว ประธาน ผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา ร่วมถึง คุณครู ผู้ปกครองจาก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้มาร่วมกันลงแขกดำนา และยังมีการแสดงจากสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมนันทนาการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรฯ บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกคัก
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  170  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต 
  จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ 
  รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563 
  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19 
  ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด 
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต
     การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ไผ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไผ่อนาคต

     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ
     จุลสาร ตอน ปลานิลกับแนวพระราชดำริ-1

     รับมอบโคครุภัณฑ์ จำนวน 6 ตัว 13 พฤษภาคม 2563
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “วัว” ให้กับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก โดยมี นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนาม

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การปลูกข้าว

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบของใช้จำเป็น และเงินสด เพื่อช่วยเหลือ Covid-19
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.