ค้นหา:
 
  กิจกรรมดำนาปลูกข้าว ประจำปี 2559
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  28-09-2560   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชมรม พืชไร่-นา สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีข้าวไทย  เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ และ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ บริเวณแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ตาม แนวพระราชดำริ  ระหว่างเวลา 8.00 น.-17.00 น. ในการนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมเป็นประธานในการปักดำกล้าข้าว สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และ แขกผู้มีเกียรติจากชุมชน ในเขตตำบลบางพระ จำนวนทั้งหมด 500 คน โดยในปีนี้ใช้พันธุ์ข้าวจำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งจะมีคุณลักษณะพิเศษ ทนแล้งได้ดี ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว ดินเค็ม เมล็ดข้าวสารใสและ มีกลิ่นหอม อ่อนนุ่ม และ ข้าวพันธุ์หอมนิล ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ ข้าวกล้องเรียวยาว สีม่วงเข้ม เมื่อหุงสุกจะนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม อีกทั้ง มีคุณค่าทางด้านโภชนาการสูงทั้งสองพันธุ์


 การจัดงานในครั้งนี้ นับว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สโมสรนักศึกษาทุกคณะ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ชุมชนท้องถิ่น ในการจัดหางบประมาณ เครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมพื้นที่ และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยสืบสานประเพณีวิถีข้าวไทย ให้แก่ อนุชนรุ่นหลังแล้ว ยังเป็นความคาดหวังของสถาบัน ที่จะหล่อหลอมและปลูกฝังความเป็นลูกเกษตรนักปฏิบัติให้แก่นักศึกษาได้อย่างแท้จริง
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  26  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 
  กิจกรรมแนะแนว เปิดโลกการศึกษา ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท 
  ร่วมประชุม เกี่ยวกับการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 
  รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์  
     เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560
     เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     กิจกรรมแนะแนว เปิดโลกการศึกษา ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท
     กิจกรรมแนะแนว เปิดโลกการศึกษา ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบ

     ร่วมประชุม เกี่ยวกับการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3
     ร่วมประชุม เกี่ยวกับการเเข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.