ค้นหา:
 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  16-08-2561   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

 

มีพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์  ชั้น 8 อาคารสรพวิชญ์บริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  โดยมี นายนนทศักดิ์  เปี่ยมผล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (เป็นประธาน)

   

          วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

- เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม ระบบการค้า การอุตสาหกรรมทางการเกษตร ของประเทศเทศเวียดนามและกัมพูชา

- เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชา งานวิจัย ทางการเกษตรระหว่าง 3 ประเทศ

 

          หลักการและเหตุผล  

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเห็นความสำคัญของการมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานด้านวิชาการระหว่างประเทศทั้งมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาองค์กรและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการศึกษาของชาติและการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงต้องมีการเตรียมพร้อมตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยมีหน่วยงานด้านวิชาการในต่างประเทศที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำนวนหลายแห่ง

 

เพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจึงได้จัดทำโครงการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับหน่วยงานในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นหน่วยงานในต่างประเทศที่มีกิจกรรมวิชาการด้านการเกษตร ได้แก่ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ซึ่งมหาวิทยาลัยเว้มีคณะวิชาเกษตรและป่าไม้ มีการเรียนการสอน และการวิจัยในรูปแบบที่แตกต่างจากประเทศไทย ถ้าหากมีความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมของนักศึกษาจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและความเข้มแข็งทางวิชาการยิ่งขึ้นในอนาคต และจักพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศกัมพูชา เพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย ต่อไป
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  28  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  ประชุมคณะกรรมการแนะแนวและประชาสัมพันธ์   
  กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนเกษตร“   
  ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562    
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562    
  ประชุมสภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี 
     ประชุมคณะกรรมการแนะแนวและประชาสัมพันธ์
     ประชุมคณะกรรมการแนะแนวและประชาสัมพันธ์

     กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนเกษตร“
     กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนเกษตร“

     ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
     ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

     ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
     ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

     ประชุมสภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
     ประชุมสภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.