ค้นหา:
 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  16-08-2561   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

 

มีพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์  ชั้น 8 อาคารสรพวิชญ์บริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  โดยมี นายนนทศักดิ์  เปี่ยมผล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (เป็นประธาน)

   

          วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

- เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม ระบบการค้า การอุตสาหกรรมทางการเกษตร ของประเทศเทศเวียดนามและกัมพูชา

- เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชา งานวิจัย ทางการเกษตรระหว่าง 3 ประเทศ

 

          หลักการและเหตุผล  

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเห็นความสำคัญของการมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานด้านวิชาการระหว่างประเทศทั้งมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาองค์กรและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการศึกษาของชาติและการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงต้องมีการเตรียมพร้อมตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยมีหน่วยงานด้านวิชาการในต่างประเทศที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำนวนหลายแห่ง

 

เพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจึงได้จัดทำโครงการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับหน่วยงานในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นหน่วยงานในต่างประเทศที่มีกิจกรรมวิชาการด้านการเกษตร ได้แก่ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ซึ่งมหาวิทยาลัยเว้มีคณะวิชาเกษตรและป่าไม้ มีการเรียนการสอน และการวิจัยในรูปแบบที่แตกต่างจากประเทศไทย ถ้าหากมีความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมของนักศึกษาจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและความเข้มแข็งทางวิชาการยิ่งขึ้นในอนาคต และจักพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศกัมพูชา เพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย ต่อไป
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  28  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  ประชุมหารือเรื่องโครงการค่ายต้นกล้าราชมงคลตะวันออก 
  ประชุมการทบทวนยืนยันคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
  กิจกรรม“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2 
  รับความรู้เรื่องข้าว และปฏิบัติการปลูกข้าวของนักเรียนโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา 
     ประชุมการทบทวนยืนยันคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     ประชุมการทบทวนยืนยันคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
     โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     กิจกรรม“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2
     กิจกรรม“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2

     รับความรู้เรื่องข้าว และปฏิบัติการปลูกข้าวของนักเรียนโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา
     รับความรู้เรื่องข้าว และปฏิบัติการปลูกข้าวของนักเรียนโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา

     ประชุมหารือแนวทางการบริหารและพัฒนางานสหกิจศึกษา
     ประชุมหารือแนวทางการบริหารและพัฒนางานสหกิจศึกษา  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.