ค้นหา:
 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  19-06-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คณบดี / ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
1. รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2. รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดบริการในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของนักศึกษาทุกคน เป็นการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และประสบผลสำเร็จในการศึกษา ตามหลักสูตรที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  19  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561   
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒   
  วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562   
  งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2562   
  งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562 
     บริษัทในเครือเอกกรุ๊ป รับสมัครสัตวบาล
     

     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒

     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562
     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันระดับคณะ”
     คำสั่งที่ 132/2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการและวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.