ค้นหา:
 
  กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ครั้ง 1/2562
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  11-07-2562   ผู้ประกาศ  chatchawan Maitee

ด้วย ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมเพื่อพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และบุคลากรในแต่ละสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2562 

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เพื่อทราบถึงข้อมูลหรือประเด็น ดังนี้ 

1. ผลงานที่ผ่านมา

2. ผลงานดีเด่นของสาขาวิชา

3. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

4. โครงการหรือกิจกรรม
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  11  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561   
  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒   
  วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562   
  งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2562   
  งานพรรณไม้งามอร่ามชล 2562 
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒
     ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่๓/๒๕๖๒

     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562
     วันราชมงคลน้อมเกล้า 2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประกันระดับคณะ”
     คำสั่งที่ 132/2562

     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
     คำสั่งที่ 130/2562  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการและวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.