ค้นหา:
 
  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
  หมวด  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา   วันที่ประกาศ  16-01-2563   ผู้ประกาศ  choochai Chaewchan

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ประจำปีการศึกษา 2563

– หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   จำนวนรับ 5 คน

          1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   จำนวนรับ 10 คน

 

กำหนดการรับสมัคร  

เวลารับสมัคร 1 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก 1 มิถุนายน  2563

สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 5 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 8 มิถุนายน 2563

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 8 – 12 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิถุนายน 2563

รายงานตัวและปฐมนิเทศ 17 มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนเรียน 17 – 21 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 22 มิถุนายน 2563

 

 

คลิกดูรายละเอียด

http://academic.rmutto.ac.th/?p=75  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
  ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2563 
  ประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชสมุนไพร  
  ประชุม การบริหารจัดการไผ่ : พืชทางเลือกที่มีอนาคตในพื้นที่นำร่อง จังหวัดชลบุรี 
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต
     คำสั่งที่ 058/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย
     คำสั่งที่ 057/2563

     แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
     คำสั่งที่ 055/2563

     ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด
     ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการทำ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กับ บริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้รับการติดต่อประสานงานจากทีมงานบริษัทมีกรุ๊ป 689 จำกัด (โดย ดร.นันท์ทิพย์ ) เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ปรึกษาออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการเกี่ยวกับ Organic Farm ในพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากนี้บริษัทยังมีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรับนักศึกษาฝึกงาน ต่อไป

     โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร
     ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และพัฒนาบุคลากร เพี่อการพัฒนางานฟาร์มให้ก้าวสู่สากล และเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลในด้านต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.