ค้นหา:
 
   หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  04-08-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ชบ0005/ว4132 3/7/2563 จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563
วธ0401/2220 26/6/2563 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร
วธ0401/2223 26/6/2563 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563
ศธ521008/ว0769 19/6/2563 สนง.สกสค.จังหวัดชลบุรี การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2563
อว0221.1/ว159 30/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 10 ฉบับ
1.สผ 0003/ว 160 01 / 07 / 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ย้ายที่ทำการแห่งใหม่
2.สผ 0008/5277 01 / 07 / 2563 ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
3.มท 0607/ว 5057 01 / 07 / 2563 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
4.กค 0405.7/ว 96 01 / 07 / 2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 8 ราย
5.กค 0405.7/ว 98 01 / 07 / 2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 14 ราย
6.กค 0405.7/ว 99 01 / 07 / 2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 10 ราย
7.กค 0405.7/ว 100 01 / 07 / 2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย
8.กค 0405.7/ว 101 01 / 07 / 2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 8 ราย
9.กค 0405.7/ว 105 01 / 07 / 2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 9 ราย
10.กค 0405.7/ว 106 01 / 07 / 2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 6 ราย 
อว0221.1/ว163 2/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ขอการสนับสนุนให้เยาวชนทำแบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์โควิ-19 ที่มีต่อสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชน อายุ 15-30 ปี
อว0221.1/ว160 30/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) กษ 0207/ว 2373 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564
2) กค 0820.3/ว 558  การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน
3) ศธ 04124/1947  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
4) นร 0731.2/ว 83  บัญชีนวัตกรรมไทย
สผ0012/ว172 25/6/2563 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กค0416.2/ว279 19/6/2563 กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มี่ค่าใช้จ่ายสูง
ว3/2563 29/6/2563 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 11
ฝลท006/2563 24/6/2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2 และขอเชิญส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

 

ชบ0017.5/ว4125 3/7/2563 จังหวัดชลบุรี ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์

 

กค0405.7/ว107 18/6/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 8 แห่ง
กค0405.7/ว110 19/6/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 แห่ง
กค0405.7/ว111 23/6/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6 แห่ง
ศธ521008/0848 2/7/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ช่องการติดต่อผ่าน APP:TIP insure
กค0433.2/ว281 19/6/2563 กรมบัญชีกลาง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
อว0221.1/ว170 9/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
1) กค 0433.2/ว281  การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
2) พณ 0306.06/ว194  อุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์ (Medical-Textile) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของปากีสถานในด้านการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPEs) ที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์
ศป0020/ว105 22/6/2563 สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อว8205.10/0334 18/6/2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
อว0226.5/ว756 29/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563"
อว0226.2/ว751 26/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
พป0002/ว999 25/6/2563 สถาบันพระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10
อว8100/ว04374 30/6/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี" ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562
อว0653.25/110 11/6/2563 มทร.รัตนโกสินทร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับ ผู้บริหาร รุ่นที่ 2"
ชบ0005/ว4132 3/7/2563 จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563
ชบ053(จ)/2990 9/7/2563 ธกส. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด "New Gen Hug บ้านเกิด"
อว0649.19/2257 3/7/2563 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563

 

อว0656.15/1511 2/7/2563 มทร.สุวรรณภูมิ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
กค(กวจ)0405.2/ว290 26/6/2563 กรมบัญชีกลาง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
สดท2563/ว369 22/6/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020
สคช01.ว293/2563 3/7/2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น2
อว0226.5/ว794 3/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3
อว8702.17/564 8/7/2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 3
อว7207/ว164 29/6/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  

 

อว0405/ว4393 30/6/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)"
ชบ0017.2/ว4342 15/7/2563 จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100ล้านต้น
สว(ผผ)0008/(ส)ว452 15/7/2563 คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
กค0405.7/ว117 3/7/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 แห่ง
กค0405.7/ว113 30/6/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 9 แห่ง

 

1821 บ0017.2/ว4342 15/7/2563 จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100ล้านต้น
อว0221.1/ว168 3/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
1) กค 0416.4/ว 273  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2) ปช 0035/0544  การรับนิสิตหรือนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน
3) อว 8602/พ 070  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑศิลป์
อว0645/ว3638 19/6/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
ชบ0017.3/ว4301 14/7/2563 จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
อว0221.1/ว840 14/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"
สม0004/ว1831 9/7/2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายกรอบระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
อว0221.1/ว167 3/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพลงสำคัญของแผ่นดินตามมติคณะรับมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 เห็นชอบให้เพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสดุดีพระแม่ไทยเป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน
อว0623.9/ว206 2/7/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราสีมา ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563"
อว0226.5/ว822 9/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือหน่วยงานประชาสัมพันธ์การรับนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช.

 

ทส1001.1/ว8987 9/7/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราว
สม0004/ว44 13/7/2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
อว8702.17/587 15/7/2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2
อว0653.01/1945 8/6/2563 มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
1251/2014 9/7/2563 สำนักงาน ก.พ.ร. การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง

 

อว0221.2/ว181 16/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
อว7610.1/205/2563 3/7/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3
อว0221.1/ว182 20/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
1)นร 0505/ว 308  การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563
2) สธ 1105/4202  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

 

1909 สผ0018.03/4085 17/7/2563 คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Active Tech Citizen Season 2 : อยากเปลี่ยนชุมชนของคุณเป็นแบบไหนในวิถีใหม่" ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
1929 รภ0001/ว572 30/7/2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามป่าเสือ ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

 

อว0635.06/ว687 13/7/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัย
อว0225.3/ว830 13/7/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริการมาประเทศไทย
อว0656.15/1524 3/7/2563 มทร.สุวรรณภูมิ ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.