ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  04-08-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

กค0405.7/ว124 14/7/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว126 17/7/2563 กระทรวงการคลัง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สว(กสม)0008/(ส)ว465 23/7/2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน
อว0221.1/ว187 24/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) สธ 0513/ว 3480  การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่...) พ.ศ....
2) กค 0306/ว 11  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
3) ศธ 04019/ว 2310  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
4) สพร 2563/ว 1930  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue"" 
อว0407/ส5351 23/7/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา
อว6501.2308/ว0128 20/7/2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
อว0222.4/ว896 29/7/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
กค0405.7/ว121 10/7/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว122 10/7/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
อว0652.04/1248 17/7/2563 มทร.พระนคร ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
TIME2020/00144 15/7/2563 บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2
กค0306/ว11 1/7/2563 กรมธนารักษ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปี การสาธารณสุขไทย
สชวท194/2563 21/7/2563 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
อว0405/ว5003 15/7/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
อว8422/6152 16/7/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563
อว0224.5/ว837 14/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
อว8128/ว0774 22/7/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563
กค0410.3/ว331 20/7/2563 กรมบัญชีกลาง การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาด
อว8127/ว080 20/7/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจ เริ่มต้นด้าน AI
มทม(สฝ)63/029 20/7/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
RJSH/179 16/7/2563 มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
มรส.6500/290 16/7/2563 มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

 

อว0221.1/ว194 3/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) นร 0109/ว 1057  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
2) ศธ 5107.2/2324  หลักเกณฑ์ วิธีการแะลเงื่อนไชการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา 
อว0221.1/ว191 30/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ
1) กก 5201/ว 122  การติดต่อราชการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2) กค 0405.7/ว 121  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 9 ราย
3) กค 0405.7/ว 122  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 9 ราย
4) กค 0405.7/ว 124  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ราย
5) กค 0405.7/ว 126  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย 
อว0225.5/ว873 22/7/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ DUO-Thailand Fellowship Programe ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อว0605.33/ว730 18/8/2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
สว(กสม)0008/(ต)ว493 3/8/2563 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อว0225.4/ว37 5/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิคและวิชาชีพของรัฐในราชอาณาจักรโมร็อกโก
อว0226.2/ว881 23/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ521008/ว1112 3/8/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ชี้แจงการขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
อว8422/6989 30/7/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล"

 

มว1103/2563 23/7/2563 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
อว0225.3/ว35 29/7/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
 - 24/7/2563 มูลนิธิเทโร ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่27
2020/265C 16/7/2563 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) ประกาศทุนวิจัย Fullbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ Fullbright Junior Research Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564
อว0657.2000/ว1326 21/7/2563 มทร.อีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์
สธ0301/1866 21/7/2563 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคีกรมการแพทย์
นร0731.2/ว99 30/7/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563

 

อว0221.1/ว202 11/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) ศธ 5203.1/07746  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) สธ 0513/ว 3682  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2563
3) ปช 0037/ว 0029  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน
4) กค 0711/ว 4874   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2562 
 - 10/8/2563 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญจัดเหมารอบชมภาพยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
สคช01.ว365/2563 6/8/2563 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
พม0505/ว1331 13/8/2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
มกท(ว)บร.081/2563 6/8/2563 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
ศทม.7593/2562 7/8/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล" (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ
อว8128/ว0908 7/8/2563 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง"

 

อว0602.14/2112 4/8/2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย
อว0629/ว1772 14/8/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ

 

อว0202.2/ว4541 14/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.
ศทม.7662/2563 19/8/2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2563
อว0226.3/ว958 7/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่10 ประจำปี พ.ศ.2563
สอ.มทร.2563/0858 13/8/2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.จำกัด ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก
อว0225.3/ว38 11/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาในการประชาสัมพันธ์โครงการ "Campus Global"
กค0401.5/38461 10/8/2563 กรมบัญชีกลาง ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง
อว0614/ว2538 14/8/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
อว0562.16/2724 11/7/2563 มทร.พระนคร ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563

 

2228 อว0221.1/ว212 21/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) กค 0409.3/ว 449  แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) รง 5101/ว 936  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสำหรับร่างมาตรฐานประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย
2238 สว(ผผ)0008/(ส)ว546 24/8/2563 คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
2230 สด3225/2563 13/8/2563 โรงพยาบาลสมเด็จ งดการจัดกิจกรรมในวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ครบ 118 ปี
2224 รภ0004/ว730 14/8/2563 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามป่าเสือ ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.