ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  03-09-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อ ว0226.2/ว990 17/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งข้อมูลผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
อว0226.2/ว990 17/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งข้อมูลผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา

 

อว 6309.2/3119/2563 21/8/2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานพื้นฐานในรูปแบบวงเงินรวมเพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยให้กับสถาบันมหาวิทยาลัย
อว 6202/1028 19/8/2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
อว0221.1/ว214 28/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) นร 0505/ว 368  การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
2) นร 0505/ว 375  การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
3) ปง 0004.4/ว 4003  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
สว(กสม)0008/(ส)ว592 29/8/2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่
อว69.2.9/ว155 19/8/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563
อว0608.01.1/ว177 24/8/2563 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
อว0217/ว4890 27/8/2563 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อว.สป.อว) ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" ของสำนักงาน ป.ป.ช.
อว8603.15(กทม)/ว095 3/8/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่1-รุ่นที่3
อว8603.15(กทม)/ว097 3/8/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
อว8603.15(กทม)/096 3/8/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP"
อว8603.15(กทม)/ว098 3/8/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่1-รุ่นที่3
อว8603.15(กทม)/ว102 19/8/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การสาธิตเทคนิคการปฏฺบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่1-รุ่นที่4
อว8603.15(กทม)/ว100 19/8/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
อว8603.15(กทม)/ว101 19/8/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP"
อว8603.15(กทม)/ว103 19/8/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่1-รุ่นที่5
กค0405.7/ว143 25/8/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว144 25/8/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สอช/2563 3/9/2563 สมาคมอุทยานแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่ง และปั่นเพื่อป่า ปีที่ 1 เพื่อสัตว์ป่าสงวนของไทย 

 

พน0501/ว44 31/8/2563 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน
นร0701/ว108 26/8/2563 สำนักงบประมาณ ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563
CPR-INTOUCH071/2563 27/8/2563 บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด เชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14
อว0221.2/ว217 31/8/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 3 ฉบับ
อว0630.06/ว516 2/9/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

 

รง0601/ว5216 16/7/2563 สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
อว0401.5/พิเศษ 31/8/2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
อว0221.1/ว228 15/9/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
1) สธ 0209.06/3310  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) ปช 0010/0138  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรอุดมศึกษา) : วัยใย ใจสะอาด "Youngster with Good Heart") ด้วยระบบออนไลน์
อว0221.1/ว226 10/9/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
1)อว 0201.1/10862 การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล
2) กษ 0204/ว 3417  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดชิงรางวัลวันภูมิพลวันดินโลก (King Bhumibol World Soil Day Award)
3) อว 0649.01/2823  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563
4) สธ 0209.05/3292  ประเด็นการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
5) รง 0404/ว 06358  ขอส่งแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6) ปง 0004.4/ว 4550  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
กค(กวจ)0405.4/ว412 3/9/2563 กรมบัญชีกลาง การอนุมัติการยกเว้นการปฏฺิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 4 และ วันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ

 

อว 69.1.1/ว166 11/9/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
อว 0225.4/ว42 9/9/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเสอนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศที่ตอบโจทย์วาระการพัฒนาของโลก
สธ 0209.07/11607 19/6/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการข้อมูลสถิติชีพประเทศไทยผ่าน Web Application
สว(กสทช)0008/(ส)ว3765 10/9/2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปช 0004/ว0001 26/8/2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2563
ม.ปท.4801/ว1699 27/8/2563 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
สดท.2563/ว387 28/8/2563 DUGA
ผ่าน
สำนักงานประกันคุณภาพ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education ICT Forum 2020
อว 0202.2/ว5372 17/9/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการเสวนา "ธรรมาภิบาลข้อมูล(Data Governance) กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ"
อว 7207/ว275 3/9/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อว 0656.01/2053 14/9/2563 มทร.สุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
พิเศษ.สว02/2563 16/9/2563 บริษัท วสันต์ สตูดิโอ จำกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
7201/ว928 14/8/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
มท 0401.1/ว1860 21/8/2563 กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2563

 

อว0640.3/ว0920 31/8/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความ
อว0221.1/ว232 23/9/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
1) กค 0405.7/ว 146  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ราย
2) กค (กวจ) 0405.2/ว 423  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
3) สธ 0805.2/ว 4486  หนังสือสาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

 

อว0648/ว2251 15/9/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 20 ปี ราชภัฎศรีสะเกษ

 

ทส1005.6/ว11282 28/8/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแผ่นพับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทส1601.5/ว18060 9/9/2563 กรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
อว7207/ว280 10/9/2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อว.78.18/1596 15/9/2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศธ521008/ว1301 21/9/2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การขยายเวลาพักเงินต้นและดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน
 - 21/9/2563 บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จำกัด ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า
อว0649.29/691 21/9/2563 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ว.6846/2563 8/9/2563 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
มวอ.1257/2563 11/8/2563 มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.