ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนตุลาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  01-10-2563   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

 

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

สสว.34/2563 17/9/2563 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
อว64.13/วจ551/2563 21/9/2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
มจทอ.167-98/2563 9/9/2563 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
มจทอ.173/2563 12/9/2563 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุ๊ภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่6
วทต(ว)529/2563 18/9/2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
อว0624.4/ว349 22/9/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความทางวิชาการ
สวก0800/ว5153 25/9/2563 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ
อว8619/1551 22/9/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
อว5307/ว1958 18/9/2563 GISTDA การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำปี 2564 

 

อว0624.4/ว348 22/9/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความทางวิชาการ
อว0649.01/3172 29/9/2563 มทร.ธัญบุรี ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
 - 21/9/2563 สถานปฏิบัติธรรมทะเลทิพย์ละอองมณี ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

 

Sodaprinting024/2020 15/9/2563 บริษัท โซดา พรินติ้ง จำกัด ขอสนับสนุนคูปองส่วนลดสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

 

อว0221.1/ว1069 25/9/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน
อว8603.15(กทม)/ว127 29/9/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน"
อว8603.15(กทม)/ว128 29/9/2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ"
พณ0707/ว4494 1/10/2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด"Go forReal ...อยากปังต้องเลิกปลอม"
อว0221.8/ว1199 29/9/2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย รมต.อว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สสคท.945/2563 30/9/2563 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่52 ประจำปี 2563
อว0225.4/ว46 1/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น "สะพานสู่ภาษาจีน" ประจำปี พ.ศ.2563
อว0221.1/ว253 8/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
1) นร 0109/ว 1326  การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
2) กค 0416.4/ว 447  ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
3) กค 0419.2/ว 461  การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์) 
อว0221.1/ว250 2/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ
1) นร 0505/28625  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2563
2) นร 0503/ว(ล) 28173  ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่...(พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ....... รวม 2 ฉบับ
3) รง 0207.4/ว 1161  ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน ฝนเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)
4) ปง 0004.4/ว 4887 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
อว0226.3/ว1231 5/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts awards ครั้งที่15 ประจำปี 2563
อว0226.3/ว1226 2/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดงาน JAPAN JOB FAIR 2020
อว6001/ว13004 6/10/2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหล้กสูตร Infographic Presentation design

 

กค0405.7/ว151 25/9/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0408.2/ว156 1/10/2563 กระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่15) พ.ศ.2563
  - 12/10/2563 ร้าน เพ-กะ-ลาว ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันประกอบอาหารฟิวชั่นจากปลา
ศธ521008/ว1402 9/10/2563  สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
อว6001/ว12825 1/10/2563 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อว0630.05/ว199 7/10/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการและพัฒนาวารสารให้ตรงตามระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO 2.0 รุ่นที่ 1"
พณ0708/4398 25/9/2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว
อว78/ว6372 7/10/2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล
อว0606/ว2716 12/10/2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
อว7604/475 6/10/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อ "New Normal for Thai Learders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย"
ศจย.ว.076/2563 28/9/2563 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อกาควบคุมยาสูบ ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2563-2564
อว0649.01/3408 22/9/2563 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีผลงานทำงานวิจัยโดดเด่น กรอกประวัติผลงานเพื่อนำไปใส่ในระบบ Talent Pool ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 

ปขมท.21/ว008 12/10/2563 ปขมท. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเขัาร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
กค0405.7/ว157 2/10/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค0405.7/ว155 30/9/2563 กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
นร0731.2/ว125 30/9/2563 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563
กก0405/ว10379 15/10/2563 กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT)และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor:NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอดรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
สดท.2563/ว754 28/9/2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2020
สยท./4874 8/10/2563 สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
ว.2/2563 9/10/2563 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น8
อว0603.16/ว0818 2/10/2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
อว0221.1/ว1291 20/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
1) นร 0106/ว 1394  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกาและอเมริกากลางหรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2) นร 0731.2/ว 123  ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย
3) กค 0410.2/ว 479  รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
4) สม 0008/ว 2551  การทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พม 0305/9845 31/8/2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชน เชิญเข้าร่วมโครงการ "จะคิด ทำ สอนอย่างไร"
อว0202.2/ว5855 15/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center
อว 8394(3)/ว1650 14/10/2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
ปขมท.21/ว008 12/10/2563 ปขมท. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ
อว7610.1/319/2563 2/10/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
อว0657.1200/459 8/10/2563  มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วนท.01.(ว)248/2563 9/10/2563 วิทยาลัยนอร์เทริน์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2

 

ชบ 0028/ว12669 19/10/2563 จัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่
อว0233.1(3.14)/ว1301 20/10/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาพระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 713) พ.ศ.2563
อว0605.33/ว1191 24/9/2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
อว0645/ว6298 8/10/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "แนวทางการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาและเบิกจ่ายได้ตามแผน" รุ่นที่ 4-5 หลักสูตร "นักพัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 และหลักสูตร "งานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1
อว6001/ว13087 7/10/2563 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
อว0657.1200/460 8/10/2563 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน
อว 0617.6/ว310 12/10/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
อว6502.0103/ว1517 5/10/2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
อว6001/ว12833 1/10/2563 สวทช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนเมษายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมกราคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.