ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤษภาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  06-05-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/  ​  

 

สว(ผผ)0008/(ส)ว208 28/4/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
อว5306/ว0827 20/4/2564 GISTDA ขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยชั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2564
อว90/ว0611 1/4/2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
วธ0506.3/ว1857 23/4/2564 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
อล.011/2564 26/4/2564 บริษัทอิงลิชออนไลน์ จำกัด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่14
ชบ 0019/ว2895 29/5/2564 จังหวัดชลบุรี การประกวดออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปประยุกต์จากลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" จังหวัดชลบุรี
สว(กสม)0008/(ส)ว219 3/5/2564 คณะกรรมการสรรหารรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
อว0202.4/ว285 22/4/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลเจียงซู-กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง - ล้านช้าง
สสส.ว.ฝ.1/1147/2564 28/4/2564 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอความอนุเคราาะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา
ศป0020/ว60 27/4/2564 สำนักงานศาลปกครอง แจ้งขยายระยะเวลาการขอรับใบสมัครและรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
อว0202.5/ว0299 23/4/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้นำประเทศและคณะผู้บริหารประเทศชุดใหม่ของ สปป.ลาว

 

อว7206/ว.29 19/4/2564 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี2564
วบ1501/ว018 19/4/2564 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

 

อว8422/1867 5/5/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
อว8422/1868 5/5/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

 

สดท.2564/ว148 5/5/2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล (Hybrid Learning)
ม0504/ว1223 7/5/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
อว78.013/01606 22/4/2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
อว7403/ว73 11/5/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

วบ1501/ว017 19/5/2564 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร TNI Journal of Business Administration and Languages
กก 0301/1054 26/4/2564 กรมพลศึกษา แจ้งประกาศใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหลักในการรับ - ส่งหนังสือราชการ
ปช 0012/ว0046 30/4/2564 สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต
นร0731.2/ว88 30/4/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนเมษายน64
นร0731.2/ว86 30/4/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย
สว(กสทช)0008/(ส)ว1555 14/5/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลื่อกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
สสคท.314/25654 5/5/2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
อว 8114/ว0586 6/5/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R
พม 0505/ว859 13/5/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "เพื่อนครอบครัว"
กค 0318.08/ว10 12/5/2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ขอส่งแผ่นพับและใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พ.ค. 62
อว 0648/ว1135 3/5/2564 มรภ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ
อส 0657.1020/ว460 17/5/2564  มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อว 0657.3000(วทม)ว1230 17/5/2564 มทร.อีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไทยไมซ์สเตอร์ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 

อว 0657.1020/0454 17/5/2564 มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มท0607/ว3554 3/5/2564 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัลPrime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่15
อว 0604/ว2086 13/5/2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
วทต 491/2564 12/5/2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
อว78/2898 20/5/2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์งาน"GC x Mahidol Webinar:Circular Economy & Sustainability for Higher Education"
สคช05.ว291/2564 12/5/2564 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Managemant with Strategy and Performance"รุ่นที่4

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ลำไยเถา
     

     วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการบริหารงานฟาร์ม และ อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ในงาน “ ๒๑ ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

     เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“
     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“ โดยความร่วมมือ ของ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่ม บริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปจำกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะ แพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

     ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยได้รับมอบจาก ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมถ่าย รูปร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

     ปฏิทินการรับสมัครและคัดลเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS65
     ปฏิทินการรับสมัครและคัดลเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS65  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.