ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  03-09-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

พสท.ยส.243/2564 25/08/2564 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการเลิกยาสูบในสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 4 "อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM"

​​

อว0649.01/2814 31/08/2564 มทร.ธัญบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รภ(บห)0001/ว949 10/08/2564 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
อบก.2564.01/906 31/08/2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์

 

อว0201.2/ว7875 7/07/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมแอลกฮอลล์ มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นตามประเด็นการรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ

 

ว.7965/2564 25/08/2564 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564
อว0201.2/ว10597 23/08/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานการณ์ชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

 

สม0004/ว2236 31/08/2564 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

 

ม.ต.ท.105/2564 1/09/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญชวนดาวน์โหลดการใช้ Application AntiCorruption ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
กต1601/ว2650 8/09/2564 กระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 7
 - 7/09/2564 คณะกรรมการเพื่อการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศของสมาคมการค้าจีน ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์โครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง " พันธมิตรเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและนวัตกรรมระหว่างประเทศ

 

สว0003/ว2883 7/09/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์
อว0606/ว2784 16/08/2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ

 

อว66006.3/ว658 25/08/2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
680/2564* 27/07/2564 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565
อว0202.6/ว10823** 25/08/2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝรั่งเศสเชิญชวนไทยเข้าร่วมข้อริเริ่ม PREventing ZOonotic Disease Emergence
อว0401.9/9952 30/07/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
อว8393(19)/ว39 31/08/2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์

 *เวียน ข้าราชการครู
**รองฯบริหารและแผน

อว0641.09/ว0135 3/09/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผู้ได้รับรางวัลเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564
อว7207/ว107 1/09/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
วธ0401/3006 24/08/2564 กรมศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
ศธ1321100033/0398 7/09/2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
นร0731.2/ว129 31/08/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัคกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564
นร0731.2/ว131 31/08/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2564

 

สก.มช.ว.036/2564* 1/09/2564 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564

 *มอบ รองฯบริหารฯ

อว0640.3/1773 24/08/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ศธ0671.10/817 7/09/2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ
พป0002/ว1081 14/06/2564 สถาบันพระปกเกล้า ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 23 rd

อว0642.06/ว719.64

8/09/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษยศาสตร์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

สว(ปปช)0008/(ส)ว569 14/09/2564 คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สว(กสทช)0008/(ต)ว614 14/09/2564 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ กสทช. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

อว7820/ว808 25/08/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564

 

มกท(ว)บร.0054/2564 9/09/2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
กค0410.6/ว932 15/09/2564 กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง
อว64.13/วจ.463/2564 20/09/2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อว0649.29/518 17/09/2564 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดบ0101.2/364 21/09/2564 โรงเรียนพระดาบส แจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่
มท0401.1/ว2539 6/09/2564 กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน
ศธ04036.056/ว202 21/09/2564 โรงเรียนบ้านหุบบอน ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ ผ้าพระกฐินพระราชทาน
กค0410.5/40298 15/09/2564 กรมบัญชีกลาง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง
อว0200.6/ว8222 8/09/2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564
ปช0004/ว0002 17/09/2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม)   
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมิถุนายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤษภาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน)) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.