ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  04-10-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อว8603.15(กทม)/ว262 25/08/2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7
อว8127/ว091 15/09/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญส่งนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจ เริ่มต้นด้าน AI Season 2 หรือ Super AI Engineer Development Program Season 2

อว67.23/ว1781 13/09/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

ชบ0028.2/ว6177 21/09/2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2564
อว0652.19/2817 28/09/2564 มทร.พระนคร ส่งประกาศจำนวน 2 ฉบับ
อว0657.1000/3039 อว0657.1000/3039 มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มทร.อีสาน ประจำปี 2564
อว6309.U1/0149/2564 17/09/2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

สวค.1093/64 28/09/2564 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
อว0202.3/ว13188 23/09/2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA - UNINET ประจำปี 2565
อว0631.08/ว991 28/09/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์)ระชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (รูปแบบออนไลน์)
อว0202.3/ว12754 20/09/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานของหน่วยงานภาครัฐ/อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
วทต(ว)693/2564 16/09/2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16
วทต(ว)660/2564 8/09/2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
อว 0652.19/2854 1/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งประกาศประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จำนวน 2 ฉบับ
อว0649.01/3197 29/09/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564
อว69.2.9/ว138 27/09/2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2564

 

มว0699/2564 1/10/2564 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

ปช0012/ว0075 11/10/2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์โครงการ STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
ศจย.ว.088/2564 27/07/2564 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ขอนำส่งเอกสาร วารสารก้าวทันวิจัยกับ ศจย.

 

อว0653.23/181 29/09/2564 มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 - 27/09/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ การร่วมทำบุญกับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
อว7100/2732 7/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.2564
อว0208.3/ว13663 29/09/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งช่องทางร้องเรียน และแสดงควาคิดเห็นหรือการตอบข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการประจำเดือนก.ค.-ก.ย.64
อว0626.09/ว302 5/10/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
อว0202.6/ว972 1/10/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี2021-2022
อว8394(3)/ว1678 4/10/2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
มกบ.0506/1619 4/10/2564 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
อว0626/ว5232 1/10/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564
วนท.01.268/2564 3/10/2564 วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564

 

สวค.1093/64 28/09/2564 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
ทส1601.5/ว16486 5/10/2564 กรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2564
จบ0017.1/ว6960 15/10/2564 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
จบ0017.3/ว7064 20/10/2564 จังหวัดจันทบุรี กรณีวันหยุดราชการ(ภาคกลาง)วันพฤหัสบดีที่21ตุลาคม2564
อว0208.2/ว14455 11/10/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การประกาศกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในราชกิจจานุเบกษา
อว 0649.01/3436 18/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งเวียนเอกสาร จำนวน 2 เรื่อง
ม.ปท.4801/ว.1378 6/10/2564 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564
อว 0649.01/3197 29/09/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
ทส 0401/ว3307 20/09/2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ.2564
มวอ 1467/2564 5/10/2564 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี
อว 0649.01/3435 18/10/2564 มทร.ธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและประชาสัมพันธ์แบบสอบถามประเมินการรับรู้ ความเข้าใจทัศนคติต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ สอวช.และความสนใจเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)
อว0608/ว3489 14/10/2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
อว 6001/ว12092 15/10/2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชบ 75701/ว41 15/10/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชิด

 

ศธ0206.4/1195 18/10/2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สศบม.ว.0171/2564 29/09/2564 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
นร0731.2/ว147 30/09/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564
นร0731.2/ว145 30/09/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564

 

อว 8100/ว06811 11/10/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การประเมินผลกระทบจากการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ของโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI)" ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
อว0606.4/ว140 20/10/2564 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์
อว0209.5/ว4 19/10/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตรจารย์ และศาสตรจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 10/2564 1/10/2564 สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security)
อว8422/3347 14/10/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักต้นการดำเนินงานตามยุทธศาสตรืขององค์กร" ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 14
มศป.0503/777 11/10/2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2564

 

อว0656.15/2043 7/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อว0205.2/ว14926 14/10/2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การกำหนดแนวทางความร่วมมือและการขอลดหย่อนการหักค่าธรรมเนียมบำรุงสถาบันการศึกษา
สสว.20/2564 4/10/2564 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
อว0652.16/3062 20/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดบางแคใหญ่

 

อว67.23/ว20230 27/10/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ชบ0028.2/6904 21/10/2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2564

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการดำนาเกี่ยวข้าววิถีไทย กิจกรรมที่ 1 วันเก็บเกี่ยวข้าว
     คำสั่งที่ 119/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     คำสั่งที่ 117/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
     คำสั่งที่ 116/2564

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ลำไยเถา
     

     วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการบริหารงานฟาร์ม และ อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ในงาน “ ๒๑ ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.