ค้นหา:
 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤศจิกายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  05-11-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

นร1412/ว9938 30/09/2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ
อว0202.5/ว15535 20/10/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์ "เอเปคน่ารู้" ผ่านสื่อออนไลน์
กก0406/ว6029 14/10/2564 กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism

อว6202/ว3364 22/10/2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม(บพค.)
อว0650.16/3374 25/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564
ศธ0301/ว3413 30/09/2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
อว0654.01(36)/ว2913 18/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเพื่อถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2564
สว(กตป)0008/ว225 29/10/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

นมร.0201/1129 25/10/2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่
อว0204.1/ว15977 28/10/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คุณวุฒิ

 

พม0505/ว3034 22/10/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง" ประจำปี 2564

 

อว0644.09/0281 28/10/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
อว0622.6/ว17007 8/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมการการผ่อนคลายมาตรการโรคโควิด 19
อว0407/ว14596 15/10/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
อว67.04.2/ว1910 11/10/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565
ม.กร.0201/41 28/10/2564 มหาวิทยาลัยเกริก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 17 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
อว7201/1074 19/10/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา Thailand Futurist 2021 : Transforming through Crises
อว0603/ว15186 2/11/2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
นยท108/2564 27/10/2564 สำนักงานนายกสมาคมนิยมไทย ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 3

 

APaR192/2564 1/11/2564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง " ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ"
APaR192/2564 1/11/2564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง " ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ"
อว0406/ว15268 28/10/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIS) ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
อว6503.01/ว1457 26/10/2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งอัตราค่าสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการ และค่าลงทะเบียนการนำเสนอบทความ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ระดับนานาชาติ
อว0635.06/ว1416 26/10/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง วิจัย ครั้งที่ 10
อว 8394(3)/1807 19/10/2564 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชีญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

 

อว78.02/11592 4/11/2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์
สว(ปปช)0008/(ต)ว762 8/11/2564 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

วน1501/ว076 27/10/2564 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)
วน1501/ว077 27/10/2564 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Business Administration and Languages (JBAL)

 

อว 0655/3018 15/11/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism
พม0504/ว1718 9/11/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือในการประชุาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565
รภ0004/ว1308 10/11/2564 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำ พ.ศ.2565 ในหัวข้อเรื่อง "สังฆัง สรณัง คัจฉามิ"
อว0200.6/ว17774 15/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรม เลื่อนการสอบธรรมศึกษา
สสคท.750/2564 11/11/2564 องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 ของประกาศกระทรวงการคลัง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
ชบ0017.5/ว7257 25/10/2564 จังหวัดชลบุรี รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลางหรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อว0652.22/3336 10/11/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
จบ0017.3/ว7444 10/11/2564 จังหวัดจันทบุรี การประกอดเรียงความหัวข้อ สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19
อว0202.3/ว16991 8/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential ให้แก่นักศึกษาทราบ
นร0731.2/ว9 29/10/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2564
ปช0036/ว0101 20/10/2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อว0208.4/ว17307 10/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเน้นย้ำนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา
อว0649.01/3783 19/11/2564 มทร.ธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์ระบบปฏิบัติการ (แพลตฟอร์ม) วีเช็ค

 

อว0208.4/ว17744 15/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการออม
อว0610(3)/562 17/11/2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
นร0731.2/ว7 29/10/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2564
สว(กตป)0008/ว4140 18/11/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
บล.103/2564 9/11/2564 ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนมิถุนายน) 
      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการดำนาเกี่ยวข้าววิถีไทย กิจกรรมที่ 1 วันเก็บเกี่ยวข้าว
     คำสั่งที่ 119/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     คำสั่งที่ 117/2564

     แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
     คำสั่งที่ 116/2564

     จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ลำไยเถา
     

     วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
     รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการบริหารงานฟาร์ม และ อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ในงาน “ ๒๑ ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.