ค้นหา:
 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤศจิกายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  05-11-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

นร1412/ว9938 30/09/2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ
อว0202.5/ว15535 20/10/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์ "เอเปคน่ารู้" ผ่านสื่อออนไลน์
กก0406/ว6029 14/10/2564 กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism

อว6202/ว3364 22/10/2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม(บพค.)
อว0650.16/3374 25/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564
ศธ0301/ว3413 30/09/2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
อว0654.01(36)/ว2913 18/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเพื่อถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2564
สว(กตป)0008/ว225 29/10/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

นมร.0201/1129 25/10/2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่
อว0204.1/ว15977 28/10/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คุณวุฒิ

 

พม0505/ว3034 22/10/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง" ประจำปี 2564

 

อว0644.09/0281 28/10/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
อว0622.6/ว17007 8/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมการการผ่อนคลายมาตรการโรคโควิด 19
อว0407/ว14596 15/10/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
อว67.04.2/ว1910 11/10/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565
ม.กร.0201/41 28/10/2564 มหาวิทยาลัยเกริก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 17 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
อว7201/1074 19/10/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา Thailand Futurist 2021 : Transforming through Crises
อว0603/ว15186 2/11/2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
นยท108/2564 27/10/2564 สำนักงานนายกสมาคมนิยมไทย ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 3

 

APaR192/2564 1/11/2564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง " ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ"
APaR192/2564 1/11/2564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง " ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ"
อว0406/ว15268 28/10/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIS) ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
อว6503.01/ว1457 26/10/2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งอัตราค่าสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการ และค่าลงทะเบียนการนำเสนอบทความ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ระดับนานาชาติ
อว0635.06/ว1416 26/10/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง วิจัย ครั้งที่ 10
อว 8394(3)/1807 19/10/2564 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชีญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

 

อว78.02/11592 4/11/2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์
สว(ปปช)0008/(ต)ว762 8/11/2564 คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

วน1501/ว076 27/10/2564 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)
วน1501/ว077 27/10/2564 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Business Administration and Languages (JBAL)

 

อว 0655/3018 15/11/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism
พม0504/ว1718 9/11/2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือในการประชุาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565
รภ0004/ว1308 10/11/2564 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำ พ.ศ.2565 ในหัวข้อเรื่อง "สังฆัง สรณัง คัจฉามิ"
อว0200.6/ว17774 15/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรม เลื่อนการสอบธรรมศึกษา
สสคท.750/2564 11/11/2564 องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 ของประกาศกระทรวงการคลัง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
ชบ0017.5/ว7257 25/10/2564 จังหวัดชลบุรี รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลางหรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อว0652.22/3336 10/11/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
จบ0017.3/ว7444 10/11/2564 จังหวัดจันทบุรี การประกอดเรียงความหัวข้อ สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19
อว0202.3/ว16991 8/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential ให้แก่นักศึกษาทราบ
นร0731.2/ว9 29/10/2564 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2564
ปช0036/ว0101 20/10/2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อว0208.4/ว17307 10/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเน้นย้ำนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา
อว0649.01/3783 19/11/2564 มทร.ธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์ระบบปฏิบัติการ (แพลตฟอร์ม) วีเช็ค

 

อว0208.4/ว17744 15/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการออม
อว0610(3)/562 17/11/2564 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
นร0731.2/ว7 29/10/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2564
สว(กตป)0008/ว4140 18/11/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
บล.103/2564 9/11/2564 ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน
อว0649.20/3614 5/11/2564 มทร.ธัญบุรี การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ.2565
อว0200.6/ว18648 25/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา "ภูมิพลังแผ่นดิน"
อว8000/2 24/11/2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
ชบ0028.2/ว7543 18/11/2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนธันวาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.