ค้นหา:
 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนธันวาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  08-12-2564   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

 

สวก0700/ว6381 22/11/2564 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าว
อว0208.3/ว18141 18/11/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนแสดงความคิดเห็นหรือการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
บว.พิเศษ/2564 16/11/2564 วัดบางแวก ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2564

 

สพร 2564/ว2513 5/11/2564 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ " The International Conference on Digital Government Technology and Innovation"
สวก0600/ว6326 7/11/2564 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565
นร0109/ว8124 30/11/2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี การรับสมัครผลงานเพื่อเข้าประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"
อว6201/ว1828 3/12/2564 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2566 - 2570
 - 24/11/2564 บริษัท เอสซอม จำกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงาน
ชบ0019/ว8320 2/12/2564 จังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝาก เทศกาลปีใหม่ 2565
ชบ0017.3/ว8243 30/11/2564 จังหวัดชลบุรี การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

 

ศธ5106.2/3672 3/12/2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565
อว0401/ว16857 30/11/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน TH e-GIF e-CMS version 2.0 on Cloud

 

อว7612/423 8/12/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและรองคณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว
คค0208/ว9183  13/12/2021 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบติดตาม ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยวิธีคัดเลือก
อว0650.15/3990 9/12/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
นร0731.1/ว34 8/12/2564 สำนักงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สทศ.0001/ว403 13/12/2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สทศ.ป การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communicationin the Workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

มวอ.1739/2564  03/11/2021 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

 

อว0212/ว19618 9/12/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่จำนวน 2 ฉบับ
สว(กสม)0008/(ส)ว792 13/12/2564 คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

 

อว6001/ว14699 13/12/2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม
อว7206/วส.ว.118 30/11/2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

 

ชบ0028.2/ว8089 15/12/2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เดือนธันวาคม 2564

 

อว0406/ว17485 16/12/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบเอกสาร "ดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564"
สวจ.6500/642 3/12/2564 มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.