ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  05-01-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อว8401/ว1037 30/11/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแจ้งชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ "อีเมล์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต"
อว6502.05/ว3401 3/12/2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วธ 0401/4312 3/12/2564 กรมศิลปากร  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อว68202/64-ว1716 14/12/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อว0605.1(9.4)/ว183 12/11/2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัย
อว0646.01/4168 16/12/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อการปฏิรูประบบกำลังคนของประเทศ
อว0401.6/ว1206 16/11/2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบรายงานประจำปี 2564
อว68202/64-ว1717 14/12/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งทึ่ 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป
สว(กตป)0008/ว4782 24/12/2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกเเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อว0656.05/2213 14/12/2564 มทร.สุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี
อว0624.11/ว82 14/12/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565
อว0637/5960 22/12/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
FPST014-01 13/12/2564 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี 2565
อว 0637/ว1200 24/12/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 

อว0652.19/3991 30/12/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จำนวน 2 ฉบับ
         1. เรื่อง กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
         2. เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อว0652.19/3973 29/12/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 2 ฉบับ
     1. เรื่อง กำหนดการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
     2. เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

อว 0656.15/ว2645 20/12/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม (ISFT2022)
มพ.2564/ผ.01 15/12/2564 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลงานการประกอบการเข้ารับการพิจารณา รางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี/นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี"ประจำปี2565
อว0201.2/ว20580 2/12/2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
อว0649.01/11 5/01/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่
นร1206/306 4/01/2565 สำนักงาน ก.พ.ร. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 

คค0205/ว9648 29/12/2564 กระทรวงคมนาคม แจ้งยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยวิธีคัดเลือก

 

ศธ0206.4/1491 30/12/2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อว0208.4/ว105 5/01/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอความร่วมมือหน่วยงานได้โปรดพจิารณาเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด จำนวน 1 ท่าน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ
อว 68202/64-ว 1717 14/12/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป
อว0645.9/114 11/11/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาสารสนเทศและเทคโนโลยี

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนธันวาคม) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม)  
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2564 (เดือนสิงหาคม) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.