ค้นหา:
 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤษภาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  12-05-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

สผ 0012/ว104 ...4/2565 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อว 7201/ว407 8/04/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (the 2022 National and International Conference of The National Institute Development Administration :NIC-NIDA)
นร 0731.2/ว105 31/03/2565 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2565
อว 8116.12/ว005 25/04/2565 ศูนย์ความยั่งยืนวิศวกรรมระบบเมืองและการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "ข้ามทางม้าลาย ปลอดภัยจริงหรอ"
อว 7201/ว157 7/04/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565
ทปอ.65/ว0255 25/04/2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การดำเนินโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม ECOLIFE application
ชบ 0029.2/1882 18/04/2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2565
อว 0208.4/ว7926 8/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน
อว 0202.3/ว8152 12/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022

 

ศธ 5301.2/ว2149 26/04/2565 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.
วทต.230/2565 8/04/2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าววารสาร
อว 0407/ว6835 18/04/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022
อว 0202.3/ว8801 22/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา

 

สพช 60248/2565 25/04/2565 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "Thailand Quality Award Winner Conference 2021"
อว 0224.1/ว 8875 25/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

 

อว 0624.1(4)/ว851 2/05/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญสุคโตองค์จำลอง และเหรียญเสมา
อว 0212/ว9209 28/04/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก"
อว 0652.03/1773 2/05/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ และขอเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อว 0657.1200/0151 27/04/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
อว 0654.01(30)/ว983 18/04/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการรับใช้สังคม

 

อว 0407/ว7048 21/04/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
พม 0504/1684 11/05/2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)

 

นร 0731.2/ว118 29/04/2565 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน เมษายน 2565
ทปอ.65/ว0296 6/05/2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฯ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 3
นร 0731.2/ว120 29/04/2565 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน)) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมีนาคม) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกุมภาพันธ์) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนมกราคม) 
  หนังสือแจ้งเวียน ประจำปี 2564 (เดือนธันวาคม) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.