ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว1586 เวียนหนังสือ 18 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  07-12-2560   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว1586

ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน  18  ฉบับ

1. ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ศธ 0556.06/ว.357 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

2. สำนักวิชาการ สำนักงานวิชาการสภาผุ้แทนราษฎร ที่ 0012/ว237 ลงวันที่ 17พฤศจิกายน 2560  เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ฝวจ.0501(1)/11001 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง  ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

4. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ศธ 0530.10/ว1273  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package

5. มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ที่ ว.5/2560  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น 5

6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ศธ 6716/1066 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง การเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ศธ 6592(7)/ว2264 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมและร่วมนำเสนอผลงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประวิชาการนานาชาติ พม่าศึกษา ครั้งที่ 2

8. คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต ที่ ศธ 0521.3.02/ว1931 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018

 9. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว61 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก และทุนวิจัย จากรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี

10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว415 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ศธ 0569.01(1).4/3129 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี

11. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว62 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รัฐบาลออสเตรีย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561

12 . สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว263 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ

    12.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว16362 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

    12.2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ สคช.ว.2333/2560 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 13. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว259 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ

      13.1 สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว1957 ลงวันที่27 ตุลาคม 2560

      13.2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0235/15200 ลงวันที่20 ตุลาคม 2560

14. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค 5115/ว5306 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงิน

15. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว1701 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศธ 0521.5/ว82160 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561

17. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0575/ว33 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36 (36th WUNCA)

18. ปขมท. ชุดที่ 19 ที่ ปขมท.19/ว125 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว 1004 เวียนหนังสือ 16 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว 0923 เวียนหนังสือ 31 เรื่อง 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0914 เวียนหนังสือ 19 เรื่อง 
  ศธ 0580.201(1)/ว0819 เวียนหนังสือ 13 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0804 เวียนหนังสือ 23 ฉบับ 
     ศธ 0580.201(1)/ว 1004 เวียนหนังสือ 16 ฉบับ
     

     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.