ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0178 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  07-02-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว 0178 

เอกสารแนบ

 

1. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว491 เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ศธ 0578.01/148  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

 

3. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว 2 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาริ ที่ สปสช.1.54/ว1328 ลงวันที่19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม แสวงหาฉันทามติ ในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลบริการสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.04/ว 59  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการประกอบอาชีพในชุมชน

 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/135  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ...

 

6. สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ที่ สบอ. พิเศษ/2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน

 

7. สถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช01.ว1043/2560  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 3

 

8. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว 27  เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560

 

9. คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว (ผผ) 0008/ (ส)ว 14  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

10. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ศธ 0587/ว 222   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ

 

11.สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ ศธ 5205.1/15535   เรื่อง โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
     ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 18 มกราคม 2562
     

     ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว
     10 พฤศจิกายน 2561

     ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
     ศธ 0580.201(1)/ว1526

     ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบางพระ

     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.