ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0178 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  07-02-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว 0178 

เอกสารแนบ

 

1. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว491 เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ศธ 0578.01/148  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

 

3. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว 2 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาริ ที่ สปสช.1.54/ว1328 ลงวันที่19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม แสวงหาฉันทามติ ในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลบริการสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.04/ว 59  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการประกอบอาชีพในชุมชน

 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/135  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ...

 

6. สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ที่ สบอ. พิเศษ/2560 เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน

 

7. สถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช01.ว1043/2560  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 3

 

8. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว 27  เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560

 

9. คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว (ผผ) 0008/ (ส)ว 14  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

10. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ศธ 0587/ว 222   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ

 

11.สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ ศธ 5205.1/15535   เรื่อง โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว0741 เวียนหนังสือ 3 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0734 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0727 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0714 เวียนหนังสือ 20 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0707 เวียนหนังสือ 5 ฉบับ 
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.