ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0230 เวียนหนังสือ 13 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  12-02-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว 0230

เอกสารแนบ

 

 1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ มกบ. 0505/1507  เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9)
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่ ศธ 64.26/ว 0802  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
 3. สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0512.69/232  เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วัฒนธรรมไท-ไทย วัฒนธรรมข้าว
 4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ศธ 0523.29/570 เรื่อง ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ศธ 0539.10/ว 181  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการะดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
 6. กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517/ว 8726  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ ศธ 0525.1(20)/135 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EDUCATION THE NEXT GEN.
 8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ศธ 0587/ว 3962 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
 9. คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ 0513.10505/1625  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควาการภาษาต่างประเทศ
 10. สำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 22 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
 11. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.10/ว.4496 0 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.19/5281  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Youth Reoresentatuves Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018
 13. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 1925  เรื่อง ส่งสำเนาร่างมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาริ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว0741 เวียนหนังสือ 3 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0734 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0727 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0714 เวียนหนังสือ 20 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0707 เวียนหนังสือ 5 ฉบับ 
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.