ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0249 เวียนหนังสือ 8 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  14-02-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0249

เอกสารแนบ

 

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ที่ ศธ 0560/ว 33 เรื่อง ขอเชิญทำบุญรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และทำบุญวัตถุดิบตั้งโรงทานในงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
  2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท 5401/ว.1245 เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ ศวม 48/2561เรื่อง แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาลงกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
  4. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/403  เรื่อง ขอส่งประกาศ จำนวน 2 ฉบับ
  6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 122  เรื่อง กองกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชน บุคลากร เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
  7. จังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0017.3/ว 0518 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
  8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว 11 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอยและจุดบั้งไฟ


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1361 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง  
  ศธ ว 1359 เวียนหนังสือ 17 เรื่อง 
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.