ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0250 เวียนหนังสือ 15 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  14-02-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0250

เอกสารแนบ

 

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ มทม (สฝ) 60/116  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
 2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ นร 6207/06284/2560  เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปิญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
 3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ศธ 0533.13/ว001  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
 4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ นร 6208/0013/2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ศธ 0567.15/691.1  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ศธ 0539.10/ว1  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
 7. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 10
 8. บริษัท ในเครือสหพัฒน์ เรื่อง ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 9. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว 22  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
 10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว 3  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย
 11. โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ครูกล้าสอน รุ่น 2
 12. สถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช01.ว003/2561  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4: พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่
 13. มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ที่ 2018/004C  เรื่อง ทุน Fullbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
 14. กรมการค้าภายใน ที่ พณ 0405/ว 108 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดกลางและตลาดสด
 15. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่ สทบ.014/2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
     ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 18 มกราคม 2562
     

     ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว
     10 พฤศจิกายน 2561

     ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
     ศธ 0580.201(1)/ว1526

     ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบางพระ

     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.