ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0276 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  19-02-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0276

เอกสารแนบ

 1. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.06/ว.28  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.2.07/ว 0063  ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันฺธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ศธ 64.14/ว 006  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 4. บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ที่ IT_1511_2561  ขอเรียนพบเพื่อนำเสนอโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoverties
 5. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517.02/ว00598  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
 6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว144  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
 7. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท 5502/ว 873  ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
 8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว 4  ประชาสัมพันธ์ทุนดนตรี (Music Grant) ภายใต้ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561
 9. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว5  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิไหหนาน  เอกสารแนบ 1
 10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว167  ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีฉัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)
 11. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0504/ว327  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
 12. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ศธ 64/ว0613 ง ประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาผู้อำนวยการหอสมุด


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว0819 เวียนหนังสือ 13 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0804 เวียนหนังสือ 23 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0741 เวียนหนังสือ 3 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0734 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0727 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ 
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.