ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0276 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  19-02-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0276

เอกสารแนบ

 1. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.06/ว.28  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521.2.07/ว 0063  ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันฺธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ศธ 64.14/ว 006  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 4. บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ที่ IT_1511_2561  ขอเรียนพบเพื่อนำเสนอโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoverties
 5. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517.02/ว00598  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
 6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว144  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
 7. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท 5502/ว 873  ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
 8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว 4  ประชาสัมพันธ์ทุนดนตรี (Music Grant) ภายใต้ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561
 9. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว5  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิไหหนาน  เอกสารแนบ 1
 10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว167  ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีฉัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)
 11. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0504/ว327  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
 12. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ศธ 64/ว0613 ง ประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาผู้อำนวยการหอสมุด


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
  ศธ ว 1123 เวียนหนังสือ จำนวน 30 เรื่อง  
  ศธ ว 1122 เวียนหนังสือ จำนวน 21 เรื่อง 
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.