ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0346 เวียนหนังสื่อ 10 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  06-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0346

เอกสารแนบ

 

  1. บริษัท อ่าวหูกวางพัฒนา จำกัด ที่ HR.001/2561  เรื่อง โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน
  2. วัดโพธิ์ศรีสว่าง ที่ สนง.บภร.วพศ.001/2561  เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
  3. มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ศธ 6200/ว00891  เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
  4. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ วบ.1500/ว.021  เรื่อง ขยายเวลาการรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ ศธ 0567.2/ว155  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2561
  6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว208  เรื่อง เปิดรับคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2561
  7. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
  8. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527/ว01320  เรื่อง ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Joint International Conference ในหัวข้อ International Cooperation Policies and Strategies in Higher Education Institutions
  9. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ วท 5307/ว242  เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา
  10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว7  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงาน China Education Expo


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
  ศธ ว 1123 เวียนหนังสือ จำนวน 30 เรื่อง  
  ศธ ว 1122 เวียนหนังสือ จำนวน 21 เรื่อง 
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.