ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0346 เวียนหนังสื่อ 10 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  06-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0346

เอกสารแนบ

 

  1. บริษัท อ่าวหูกวางพัฒนา จำกัด ที่ HR.001/2561  เรื่อง โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน
  2. วัดโพธิ์ศรีสว่าง ที่ สนง.บภร.วพศ.001/2561  เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
  3. มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ศธ 6200/ว00891  เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
  4. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ วบ.1500/ว.021  เรื่อง ขยายเวลาการรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018)
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ ศธ 0567.2/ว155  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2561
  6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว208  เรื่อง เปิดรับคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2561
  7. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
  8. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527/ว01320  เรื่อง ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Joint International Conference ในหัวข้อ International Cooperation Policies and Strategies in Higher Education Institutions
  9. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ วท 5307/ว242  เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา
  10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว7  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงาน China Education Expo


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว0819 เวียนหนังสือ 13 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0804 เวียนหนังสือ 23 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0741 เวียนหนังสือ 3 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0734 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0727 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ 
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.