ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0356 เวียนหนังสื่อ 10 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  06-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0356

เอกสารแนบ

 

 1. สมาคมสหกิจศึกษาไทย ที่ สสศท.(01)61/ว1  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร"การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ" รุ่นที่ 6
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ 0513.12503/782  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561
 3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ พล(ว)001/2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2018 (YFS 2018)
 4. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ วสท 135/2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 5. สำนักงานเลขาธิการ Engagement ที่ พมส046/256  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประชุมการวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.01/ว249 1 เรื่อง ส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ กรณีปกติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 7. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว272  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

      7.1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/225  เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

     7.2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ที่ ศธ 0235/2139 เรื่อง ขออนุญาตส่งจดหมายข่าวเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว (THOHUN)

   

 8. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ วท 5401/ว0705  เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561  (POSTER)
 9. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ทส 1112/ว188  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงกรอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 13
 10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว297   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
  ศธ ว 1123 เวียนหนังสือ จำนวน 30 เรื่อง  
  ศธ ว 1122 เวียนหนังสือ จำนวน 21 เรื่อง 
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.