ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0403 สำเนาหนังสือ 6 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  13-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0403

เอกสารแนบ

  1. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว94  เรื่อง กำหนดให้คลีนิคทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 
  2. กรมศิลปากร ที่ วธ 0401/866  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  3. กรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0409.3/ว0401  เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561
  4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ สศด.0603.2/ว286  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  5. สำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป 0020/ว31  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  6. กระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว16  เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว0438 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0418 สำเนาหนังสือ 12 ฉบับ   
  ศธ 0580.201(1)/ว0356 เวียนหนังสื่อ 10 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0346 เวียนหนังสื่อ 10 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0343 เวียนหนังสือ 8 ฉบับ 
     ศธ 0580.201(1)/ว0438 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ
     

     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.