ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0457 เวียนหนังสือ 9 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  22-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0457

เอกสารแนบ

 

  1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ มศป.ศศว.0503/041  เรื่อง ขอเชิญส่งประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 3 ระดับอุดมศึกษา
  2. สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ สวก 1000/ว583  เรื่อง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ" ครั้งที่ 5
  3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ศธ 0522.10/ว796  ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
  4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(5)/ว16  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ศธ 0510.079/2561  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา นำเสนอบทความ และการประกวดนวัตกรรมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 10 ประจำปี 2561
  6. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล ที่ สศด.0503.1/ว442  เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  7. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/233  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบ ก.พ.
  8. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527/03590  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
  9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/ว1751  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 0580.201(1)/ว0819 เวียนหนังสือ 13 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว 0804 เวียนหนังสือ 23 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0741 เวียนหนังสือ 3 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0734 เวียนหนังสือ 11 ฉบับ 
  ศธ 0580.201(1)/ว0727 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ 
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
     งานเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561
     ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
     งานเลี้ยงปีใหม่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
     การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.