ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0457 เวียนหนังสือ 9 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  22-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0457

เอกสารแนบ

 

  1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ มศป.ศศว.0503/041  เรื่อง ขอเชิญส่งประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 3 ระดับอุดมศึกษา
  2. สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ สวก 1000/ว583  เรื่อง ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ" ครั้งที่ 5
  3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ศธ 0522.10/ว796  ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
  4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(5)/ว16  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ศธ 0510.079/2561  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา นำเสนอบทความ และการประกวดนวัตกรรมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 10 ประจำปี 2561
  6. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล ที่ สศด.0503.1/ว442  เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  7. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/233  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบ ก.พ.
  8. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527/03590  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
  9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/ว1751  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1361 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง  
  ศธ ว 1359 เวียนหนังสือ 17 เรื่อง 
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.