ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0462 เวียนหนังสือ 9 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  26-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0462

เอกสารแนบ

 1. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ที่ สว(สนช)(ผผ)0008/(ต)ว118 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมาธฺการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 2. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ที่ สว(สนช)(ลปปง)0008/(ต)ว161 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 3. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว356  เรื่อง การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญทางราชการซึ่งเป็นมาตรการแก้ปัญหายางพารา

  เอกสารแนบเพิ่มเติม

 4. บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
 5. บริษัท มอร์ริช ไบโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ที่ MBI 2561/009  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
 6. กรมบัญชีกลาง  ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110  เรื่อง ซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
 7. กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
 8. กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว112  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย"งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
 9. กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว111  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว
     10 พฤศจิกายน 2561

     ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
     ศธ 0580.201(1)/ว1526

     ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบางพระ

     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.