ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0462 เวียนหนังสือ 9 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  26-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0462

เอกสารแนบ

 1. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ที่ สว(สนช)(ผผ)0008/(ต)ว118 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมาธฺการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 2. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ที่ สว(สนช)(ลปปง)0008/(ต)ว161 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 3. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว356  เรื่อง การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญทางราชการซึ่งเป็นมาตรการแก้ปัญหายางพารา

  เอกสารแนบเพิ่มเติม

 4. บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
 5. บริษัท มอร์ริช ไบโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ที่ MBI 2561/009  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
 6. กรมบัญชีกลาง  ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110  เรื่อง ซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
 7. กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
 8. กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว112  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย"งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
 9. กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว111  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
  ศธ ว 1123 เวียนหนังสือ จำนวน 30 เรื่อง  
  ศธ ว 1122 เวียนหนังสือ จำนวน 21 เรื่อง 
     แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
     คำสั่งที่ 141/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต“
     คำสั่งที่ 139/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 “พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม“
     คำสั่งที่ 138/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีประมง
     คำสั่งที่ 137/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนน้องดำนา ภายใต้ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     คำสั่งที่ 135/2561  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.