ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0485 เวียนหนังสือ 8 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  26-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0485

เอกสารแนบ

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ศธ 0586.05/ว0795 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
 2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   ที่ ศธ 0501(1)/ว364  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
  2.1) หนังสือวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ที่ วนท.01.052/2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  
  2.2) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 2921 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  
  2.3) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 2784 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  ที่ ชบ 72505/ว441 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561
 4. บริษัท BEC TERO ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย
 5. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว355 
  5.1) หนังสือกระทรวงกลาโหม ที่ กห 0221/207 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 
  5.2) สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0902/389 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

  5.3) หนังสือสภาวิศวกร ที่ สนง.ว588/2561 ลงวันที่19ก.พ.2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้งฯ

 6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว315 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง เอกสารแนบเพิ่มเติม
 7. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว37  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ
  7.1) กระทรวงกลาโหม ที่ กห 0221/407 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  7.2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0507/ว 122 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 
  7.3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ศธ 6902(17)/267 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  7.4) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0213/86 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561
 8. มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ศธ 6200/01649  เรื่อง งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว
     10 พฤศจิกายน 2561

     ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
     ศธ 0580.201(1)/ว1526

     ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบางพระ

     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.