ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว518 เวียนหนังสือ 15 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-03-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0518

เอกสารแนบ

 1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว416  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา
 2. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.61/ว0250  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าชมนิทรรศการ Thailand Innovation Hub 4.0S
 3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ที่ ปณท กย.(วพ.2)/229  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
 4. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ วท 5502/ว219  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ปี 2561
 5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0031/ว069  เรื่อง การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 9
 6. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 0802/ว3092  เรื่อง โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability
 7. NiDa ที่ วธ 0801/1292 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13  รายละเอียด  Poster
 8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว440  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  เอกสารแนบ

  รางวัลผลงานวิจัย

  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

  รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

  รางวัลวิทยานิพนธ์

 9. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ศธ 6593(16)5.2/ว049  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 10. สถาบันพระปกเกล้า  ที่ พป 0006/ว678 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่ ศธ 0544.5/ว244 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.01/ว.216  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบัน และการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561
 13. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0005/ว1479  เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
 14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538.7/ว200  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
 15. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่ นต.ท.6/2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง (รอ UPLOAD)   
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง   
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
   ศธ ว 1503 เวียนหนังสือ 23 เรื่อง 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.