ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0551 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  05-04-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/0551

เอกสารแนบ

 

 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ นร 6211/0593/2561  เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย
 2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(5)/ว18  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร
 3. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว19  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
 4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0526.01/457  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
 5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0002/ว1915  เรื่อง รางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand สาขาชีววิทยา
 6. วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0031/ว197  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13
 7. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(3)/ว21  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
 8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0577/ว432  เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านอีเลิร์นนิง 2561 The9th TCU International e-learning Conference 2018
 9. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/ว410.1 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่ ศธ 0544.15/11  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.18/ว848 1 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
 12. ปขมท. ที่ ปขมท./2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2561


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
  ศธ ว 1123 เวียนหนังสือ จำนวน 30 เรื่อง  
  ศธ ว 1122 เวียนหนังสือ จำนวน 21 เรื่อง 
     แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
     คำสั่งที่ 141/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต“
     คำสั่งที่ 139/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 “พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม“
     คำสั่งที่ 138/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีประมง
     คำสั่งที่ 137/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนน้องดำนา ภายใต้ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     คำสั่งที่ 135/2561  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.