ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0552 เวียนหนังสือ 15 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  09-04-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0552

เอกสารแนบ

 1. บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
 2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว394  เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   

  เอกสารแนบ

 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ศธ 0530.1(9.4.4)/ว044  เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowledge
 4. บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จำกัด เรื่อง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโคมไฟแอลอีดี ฟลัชไลท์
 5. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว(กกต) 0008/(ส)ว165  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
 6. กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว123  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
 7. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ อป-319/2561  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
 8. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว134  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบการโรคศิลปะอื่น
 9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ศธ 0523.18/ว58  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการหอสมุด
 10. กรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ พม 0403/2334  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
 11. กรมการค้าภายใน ที่ พณ 0405/ว855  เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดกลางและตลาดสด
 12. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติณ ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช. ที่ สว(สนช)(กสทช) 0008/(ต)ว171 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 13. กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว155  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา
 14. สำนักงานการปฏิรูปทีดินเพื่อการเกษตร ที่ กษ 1209/ว351  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15
 15. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0212/5861  เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง (รอ UPLOAD)   
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง   
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
   ศธ ว 1503 เวียนหนังสือ 23 เรื่อง 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.