ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0620 เวียนหนังสือ 15 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  25-04-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0620

เอกสารแนบ

 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  ที่ ศธ 0534/ว510  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ
 2. สถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่ 2561/017  เรื่อง ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0002/ว1726  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (A Workshop Project on Writing manuscript for Publication)
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ศธ 0586.1000/1016  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 5. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527.01.19/ว537  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
 6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0505(5)/ว417  เรื่อง ข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการ
 7. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว444  เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานงานวันเด็กและครู ประจำปี 2561
 8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 05018/ว468  เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"
 9. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 0003/ว1357  เรื่อง ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีมนุษยชนภาษาอังกฤษ
 10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว474  เรื่อง สำรวจการใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษา  (Excel File)
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ที่ ศธ 0578.08/141  เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
 12. เทศบาลตำบลบางพระ ที่ ชบ 53406/320  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่พญายม – สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ ศธ 0582.16/1323  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 14. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว523  เรื่อง ทุนรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ YES China - Master Program ประจำปากรศึกษา 2561/2562
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ที่ ศธ 0552.11/ว104  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
  ศธ ว 1123 เวียนหนังสือ จำนวน 30 เรื่อง  
  ศธ ว 1122 เวียนหนังสือ จำนวน 21 เรื่อง 
     แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
     คำสั่งที่ 141/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 “พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต“
     คำสั่งที่ 139/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 “พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม“
     คำสั่งที่ 138/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีประมง
     คำสั่งที่ 137/2561

     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนน้องดำนา ภายใต้ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     คำสั่งที่ 135/2561  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.