ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0640 เวียนหนังสือ 5 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  27-04-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0640

เอกสารแนบ

 

 1. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์  ที่ สสคท.409/2561  เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
 2. สำนักงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ศธ 0547.09/ว208  เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2561 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว591  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ คือ
  1) คณะกรรมการสรรหา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว (กสม) 0008/(ส)ว 233 ลงวันที่ 6 เมษายน 2561
  2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ศธ 6154/ว1 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 
  3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ที่ สสส.สน 2/1116 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 
  4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ศธ 5803.1/83/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 
  5) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ที่ ศธ 0235/4862 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 
  6) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว(ล) 9874 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561
 4. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ มศ 0002/(ว)419  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาภายใต้กำกับดูแลตอบแบบสอบถามเรื่องการสำรวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student’s Lesrning Satisfaction)
 5. มูลนิธิ SCG     ที่ SCGF 037/61  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1361 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง  
  ศธ ว 1359 เวียนหนังสือ 17 เรื่อง 
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.