ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0641 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  27-04-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0641

เอกสารแนบ

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561/ว0609  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
 2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว480 เรื่อง ส่งสำเนาเรื่องระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือ ค่าป่วยการ ค่ายานพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ
 3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ศทม.423/2561  เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ ศธ 0579.15/1562  เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท 5401/ว3133  เรื่อง นำส่งเอกสารแนะนำหลักสูตรอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 2561
 6. มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ศธ 6228/ว0560 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 7. คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว(กกต) 0008/(ส)ว269  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
 8. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่ วท 0223/ว2741  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 9. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว169 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี
 10. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ที่ ศธ 6013/ว051  เรื่อง การจัดทำหนังสือถึงผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงานในส่วนของวิทยาเขต/วิทยาลัย
 11. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว97  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ คือ
  1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0104.06/ว2191 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561
  2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/ว5117 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 12. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท 0204.1/2668  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว
     10 พฤศจิกายน 2561

     ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
     ศธ 0580.201(1)/ว1526

     ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบางพระ

     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.