ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0642 เวียนหนังสือ 25 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  30-04-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0642

เอกสารแนบ

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ศธ 0584.11/62  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
 2. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ศธ 0587/ว1185  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
 3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว514  เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 4. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/1318  เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
 5. สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0025/ว0015  เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
 6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว92 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ คือ
  6.1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว4635 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 
  6.2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว4365 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
 7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว542  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ คือ

  7.1) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 0003/ป1 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561  

  7.2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ ศธ 04007.100/ว017 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 

  7.3) สถาบันการบินพลเรือน ที่ สพบ 130(2)/ว108 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 

  7.4) กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 6300 (กท)/1103 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

  7.5) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/522 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 

  7.6) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนน ที่ มท 0603/ว3395

 8. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว553.1  เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ ( แนบเพิ่มเติม )
 9. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว565  เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต  ( แนบเพิ่มเติม )
 10. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร ที่ อนส.443/2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย ครั้งที่ 4 ( Poster )
 11. ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ศธ 0585.15/ว0380  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ศธ 0544.9/ว020 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ"
 13. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0005/ว1479  เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
 14. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ สสส.สน.1/1213/2561  เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอ "แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ"
 15. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527.02/ว0938  เรื่อง  ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Research Development (Humanities and Social Sciences)
 16. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527.02/ว0937  เรื่อง ขอเชิญส่งบทความภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan Universitu Journal: Sciences and Technology (NUJST)
 17. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ วธ 0506.3/ว2318  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
 18. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ศธ 0530.1(9.4)/ว045 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 (The 14th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน ( แนบเพิ่มเติม )
 19. สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ที่ ส.ม.ท. 177/2561 เรื่อง การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15
 20. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว23  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาตุรกี
 21. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(3)/ว22  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
 22. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ วท 5307/802 เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)
 23. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท 0204.1/2668  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค
 24. Tech2Biz ที่ กพ 005/2561  เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 25. จังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0031/4975  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) ตุ๊กตาสัญลักษณ์ชาวมอญ


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว
     10 พฤศจิกายน 2561

     ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
     ศธ 0580.201(1)/ว1526

     ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบางพระ

     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.