ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0662 เวียนหนังสือ 19 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  15-05-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0662

เอกสารแนบ

 1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว516  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)
 2. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ที่ สคช 01.ว223/2561  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 2
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0512.28/0469  เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ 0513.112/3294  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ศธ 0580/180/2561  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)
 6. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ ศธ 0574/ว.0667  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10
 7. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ วท 5401/ว4585  เรื่อง จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
 8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ศธ 6706/2330  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ 2018 ครั้งที่ 3
 9. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ศธ 0524.04/1092  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8
 10. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ ศธ 0567.2/ว155  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2561
 11. กรมสุขภาพจิต ที่ สธ 0804/ว1498  เรื่อง ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
 12. กรมสุขภาพจิต ที่ สธ 0804/ว1500  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่ ศธ 0544/ว1213  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ( Poster )
 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ศธ 0584/401  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ( Poster1 )  ( Poster2 ) ( Poster3 ) ( Poster 4  )
 15. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.3/21  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ( เอกสารแนบ )
 16. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว25  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme
 17. มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ศธ 6200/ว02467  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot
 18. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(5)/ว24  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความของสถานเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ศธ 0578.01/1629 1 เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งบทความ(CALL FOR PAPER) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว
     10 พฤศจิกายน 2561

     ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
     ศธ 0580.201(1)/ว1526

     ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบางพระ

     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.