ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0714 เวียนหนังสือ 20 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  17-05-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0714

เอกสารแนบ

 1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว105  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ 

  1.1) คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

  1.2) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ SQ 125/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

  1.3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว2658 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

  1.4) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0235/930 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

  1.5) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.6/5448 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.01/ว.726 เรื่อง ประกาศและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์
 3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที่ นร 0601/1618 เรื่อง แจ้งย้ายที่ทำการของสำนักงานอำนวยการ
 4. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.01/ว601  เรื่อง ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
 5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0006/ว2223  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561 " ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)
 6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว670  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ 

  6.1) สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ที่ พรีม่า/32-2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

  6.2) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04007.10/ว1585 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

  6.3) ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบร.(05)8/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561

  6.4) กระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0904/683 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

 7. จังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0031/5325  เรื่อง แจ้งยกเลิกประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การประกวดการออกแบบมาสคอต (Mascot) ตุ๊กตาสัญลักษณ์ชาวมอญ
 8. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว623  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Japan Job Fair
 9. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว620  เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาส่งประกวดบทความ
 10. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527.21(5)/1162  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะสังคมศาสตร์
 11. วิทยาลัยเทคโนโลยีสังคม ที่ วก. 0208/0039  เรื่อง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (4rd TECHCHON 2018 & 2st ITECH 2018) "พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"
 12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 1/2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ NIDA Business Accelerator
 13. ร้านสหภัณฑ์    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทำงานระหว่างปิดภาคเรียน (ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2561)
 14. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ศธ.ว.6593(39)/0021  เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ (School of Public Policy)
 15. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ วท 5401/ว5189  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
 16. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว600  เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
 17. สมาคมส่งเสริมการวิจัย     ที่ สสว.23/2561  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 18. สมาคมศูนย์วิชาการ ไทย-ออสเตรเลีย  เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science และ รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet?
 19. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0505(2)/ว635  เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 
 20. สำนักงาน Engagement Thailand ที่ พมส.050/2561  เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมและกำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว
     10 พฤศจิกายน 2561

     ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
     ศธ 0580.201(1)/ว1526

     ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบางพระ

     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.