ค้นหา:
 
  ศธ 0580.201(1)/ว0727 เวียนหนังสือ 12 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  22-05-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0727

เอกสารแนบ

 1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว5851 เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษา ไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2562-2563
 2. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ วท 5307/ว595  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ
 3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0510/ว696 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
 4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว708  เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย -จีน ประจำปีการศึกษา 2561-2562
 5. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0512.38/0451  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต เข้ารวมการประชุมวิชาการฯ
 6. วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0031/ว148  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(5)/ว646  เรื่อง การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ ศธ 0582.40/098  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 9
 9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.5.36/ว212  เรื่อง ส่งหนังสือ “เรื่องนี้ 1330 มีคำตอบ”
 10. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ สวพส.(อร)/ว830  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 11. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0005/ว2764  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่  ศธ 0527.07.01/ว1311  เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ ว 1361 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง  
  ศธ ว 1359 เวียนหนังสือ 17 เรื่อง 
  ศธ ว 1282 เวียนหนังสือ 28 เรื่อง 
  ศธ ว 1244 เวียนหนังสือ จำนวน 17 เรื่อง  
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง  
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว

     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร สายเกษตร ไทย-เวียดนาม-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 สิงหาคม 2561

     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
     พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว
       หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.