ค้นหา:
 
  ศธ ว 0819 เวียนหนังสือ 13 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  04-06-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0819

เอกสารแนบ

 

 1. จังหวัดชลบุรี   ที่ ชบ 0031/ว1612  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแต่งกายโดยพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติราชการ
 2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว722   เรื่อง ขอแจ้งคำขวัญ และ แนวทางการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561  เอกสารแนบ
 3. บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด   เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่ ศธ 0533/ว2170  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขัน
 5. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว759  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ 

  5.1) หนังสือที่ ศธ 0205/6544   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Conference Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics ณ เมือง Ahwaz สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  

  5.2) หนังสือที่ ศธ 0205/6545   เรื่อง Young Professionals Programme ประจำปี 2018 (YPP2018)

 6. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0505/ว903 1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว(ผผ) 0008/(ส)ว347  เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว777  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
  8.1) หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0505/ว903 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
  8.2) หนังสือศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ศธ 6902(17)/556 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 
  8.3) หนังสือสถาบันพระปกเกล้า ที่ พป 0004/ว1004 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
 9. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว138  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ

  9.1) สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0209/735 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

  9.2) สำนักงานปลัดกระทรวง ที่ ศธ 0201.4/6978 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

  9.3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว6951 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว756  เรื่อง การป้องกันและแก่ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
 11. สถาบันคลังสมองของชาติ ที่ สคช01.ว272/2561  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 4
 12. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0401.3/ว5071  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 13. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.01/ว715  เรื่อง การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
   ศธ ว 1503 เวียนหนังสือ 23 เรื่อง 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.