ค้นหา:
 
  ศธ ว 0804 เวียนหนังสือ 23 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  05-06-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว0804

เอกสารแนบ

 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ นร 620 A/201/2561   เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่2)"
 2. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย   เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562
 3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 0802/ว5436  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ นร 6208/0640/2561   เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย
 5. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ที่ กสท สภ(อ)(012) ตท./ว342   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาลูกค้าหัวข้อ Drive Business with Innovation
 6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0575/ว18   เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิญปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA)
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ ศธ 0582.16/1891  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 8. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ ว.ชล.09/(ว)0200/2561   เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ “Mind-Movement Sciences into 2020”
 9. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ศธ 0526.06/ว259   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 0535/ว1293  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ศธ 0578.08/2339  เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดความรู้ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA
 12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ศธ 6593(7.18.1)/611   เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม
 13. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 0512.28/0622   เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ
 14. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว28   เรื่อง ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net 2018 เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
 15. บริษัท อิงลิซ ออนไลน์ จำกัด ที่ อล.016/2561   เรื่อง ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวััดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 (GEPOT'8)
 16. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0014.2/ว1812  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
 17. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0530.17/1042  เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
 18. โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ กพ 055/2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 19. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0004/ว3280  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"
 20. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.61/ว0109  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
 21. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0527.01.19/ว767 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน Leaflet" สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์
 22. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ นร 6209/1195/2561  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "Super Doctor"
 23. สำนักงาน กสทช. ที่ สทช 2007/ว13688   เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน 
  ศธ 1637 เวียนหนังสือ 29 เรื่อง 
  ศธ 1604 เวียนหนังสือ 10 เรื่อง 
  ศธ ว 1576 เวียนหนังสือ 18 เรื่อง 
  ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง 
     ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว
     10 พฤศจิกายน 2561

     ศธ ว 1526 เวียนหนังสือ 21 เรื่อง
     ศธ 0580.201(1)/ว1526

     ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าบางพระ

     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำจืด 4 อัตรา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว 2561
     โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมวันดำนาปลูกข้าว  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.