ค้นหา:
 
  ศธ ว 0914 เวียนหนังสือ 19 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  29-06-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ 0580.201(1)/ว 0914

เอกสารแนบ

ขอส่งสำเนาหนังสือ 19 เรื่อง 

 1. กรมชลประทาน  ที่ กษ 0329/4949 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
 2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว789 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ 

  2.1) หนังสือที่ นร 0505/ว234   ลงวันที่10พ.ค.61

  2.2) หนังสือที่ นร 0505/ว235  ลงวันที่10พ.ค.61

 3. สำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป 0020/ว74 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง
 4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว839 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561   (  เอกสารแนบ  )
 5. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ นมร.01/0022 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
 6. พิพิธภัณฑ์โชคชัย ที่ CMHO.093/2561(sale)  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โชคชัย รังสิตและปากช่อง
 7. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว(กสม)0008/(ส)ว371 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว928  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
  8.1) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0505/ว273  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  8.2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0505/ว269  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
  8.3) กรมทางหลวงชนบท  ที่ คค 0725/ว1376    ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
 9. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่ สว(ผผ)0008/(ส)ว381   ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 10. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ที่ วธ0504.2/ว3432  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
 11. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  ที่ สคช 01.ว338/2561  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง "สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
 12. มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ   ที่ ว.3/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5
 13. มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ ศธ0517.17/4947  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญฐชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สนุกกับงานวิจัยด้วย Micrsoft Excel 2013 เบื้องต้น"
 14. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน  ที่ ม.ป.อ.399/2561  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"
 15. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ  ที่ สคช 05ว.343/2561  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
 16. กรมการแพทย์แผนไทย  ที่ ชพผบ/2561  ลงวันที่ 3 เมษายน 2561  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 17. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ0501(1)/ว935   ลงวันที่ 13 เมษายน 2561  ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง 
  17.1) หนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว(กสม) 0008/(ส)ง371 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561  
  17.2) หนังสือกรมประชาสัมพันธ์  ที่ นร 0219.02/ว943  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2561 
  17.3) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0205/2812  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561   
  17.4) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)  ที่ สวก 0900/ว1884 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
  17.5) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0209/870  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
 18. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ที่ ศธ0587/ว 1913  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 19. สำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาท  ที่ 1/5/61  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.