ค้นหา:
 
  ศธ ว 0923 เวียนหนังสือ 31 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  02-07-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 0923

เอกสารแนบ

ขอส่งสำเนาหนังสือ  31  เรื่อง

 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย  ที่ ทลอ.253/2561   เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และอัตรารับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
 2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว615 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการนักศึกษา ที่ ศธ 0235/4938  ลงวันที่ 4 เมษายน 2561  เรื่อง แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7/2561 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561  (เอกสารแนบ)
 3.  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว778    เรื่อง  สำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ   

  3.1) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0505/ว214 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 

  3.2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ที่ ศธ 0235/6794 ลงวันที่ 11พ.ค.2561  

  3.3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ ศธ 0208/6856 ลงวันที่ 11พ.ค.2561  

  3.4) คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการการเลือกตั้ง

          ที่ สว(สนช) (กกต) 0008/(ต) ว 310)  ลงวันที่ 11พ.ค.2561

 4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(3)/ว33   เรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI)
 5. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว824   เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561
 6. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว 814   เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
 7. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ 1010.5/ว 6524    เรื่อง แจ้งสรุปรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(5)/ว31      เรื่อง ขอนำส่งแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความนักศึกษาไปมาเลเซีย (Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018) ของ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย
 9. มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ ศธ 0517.071/วจ/กจ/00523    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0509(4)/ว 783   เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 11.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ ศธ 0530.27/ว2908   เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19
 12. ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน  ที่ ศวจ-พ 086/2561    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ “จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด”
 13. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ที่ วท 5410/ว4859    เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "Bio Startup"
 14. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ0501(1)/ว151    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ 
  14.1) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0505/ว 262 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
  14.2) สำนักงานศาลปกครอง  ที่ ศป 0020/ว 73 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
  14.3) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ สพร 2561/ว 1835  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 15. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี  ที่ 1251/3761     เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์กร 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และ นวัตกรรม"
 16. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่ ศทม.771/2561    เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 2”
 17. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ ม.ภ.น.(ว) 584/2561    เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ ศธ0551.11/ว157   เรื่อง ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4”
 19. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ0501 (1)/ว855    เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ 
  19.1) กรมบัญชีกลาง    ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 242 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  
  19.2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.3/ว 7485  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
  19.3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.3/ว 4784  ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 
  19.4) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0208/1916  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  19.5) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0205/7626  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
 20. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช0005/ว3805    เรื่อง ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 10th International Exhibition of Inventions” (IEI 2018)
 21. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ0501(1)/ว894   เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง 
  21.1) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0505/ว 260 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
  21.2) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ที่ ปง 0001.3/2233  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
  21.3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.3/ว 7785 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
  21.4) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่  วช 0005/ว 2690  ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
 22. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ ศธ0530.27/ว3081    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม)
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ที่ ศธ0525.4/วก.ว.139/61    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติฯ (i-CIPE 2018)
 24. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช0005/ว2690    เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018
 25. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช0002/ว3730    เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 (FY2019)
 26. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ที่ สผ0012/ว103    เรื่อง  ขอให้เสนอโครงการวิจัย 
 27. บริษัท สุราษฎร์ธานี อินเตอร์ทัวร์ จำกัด  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงาน
 28. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ที่ วท 5307/ว1327    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา
 29. บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด    เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
 30. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช 0005/ว 2690   เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018
 31. กระทรวงยุติธรรม   ที่ ยธ02001/2821   เรื่อง ขอเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “ยุติธรรมกับประชาชน” ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ความยุติธรรม


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.