ค้นหา:
 
  ศธ ว 1004 เวียนหนังสือ 16 ฉบับ
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  20-07-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1004

เอกสารแนบ

 1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(4)/ว30  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น
 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ที่ ศธ 0526.01/ว789  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2018
 3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ที่ ศธ 0526.01/ศพย.ว.009  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 4. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ ศธ 0530.17(2)/163  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 5. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว988  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ  (  เอกสารแนบ  )
 6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่ ศธ 57 04 03/ว4425  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ"รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์"
 7. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช0005/ว3858  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561  เรื่อง การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018)
 8. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ0501(1)/ว949  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
  8.1)  กรมการจัดหางาน ที่ รง 0306/ว 83602 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

  8.2)  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ที่ สผ 0010/2167  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

 9. กระทรวงต่างประเทศ  ที่ กค1201/ว724  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
 10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ0501(1)/ว999  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง 
  10.1) บริษัท นานมี จำกัด ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
  10.2) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(4)/ว38  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
 11. สำนักงาน ป.ป.ช.  ที่ ปช 0025/ว0054  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.
 12. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่ ศทม.722/2561  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ "การจัดทำแผนจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัมนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 4”
 13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ ศธ6592(11)/ว303  ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ
 14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ ศธ0514.1.50/ว10140  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
 15. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช 0004/ว3907  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
 16. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ที่ นร 6208/0950/2561   เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System"


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.