ค้นหา:
 
  ศธ ว 1122 เวียนหนังสือ จำนวน 21 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  08-08-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1122

เอกสารแนบ

 1. จังหวัดชลบุรี  ที่  ชบ  0017.3/ว3205   เรื่อง ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ที่ ศธ 0526.07/ว297   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา
 3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ที่ มกท(ว)/ บร.0161/2561    เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 4. บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ดส์  จำกัด  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  เรื่อง รับสมัครงาน
 5. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  ที่ ชบ 55201/ว1458    เรื่อง จัดจ้างสถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 6. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  ที่ มสพ. 200/2561    เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 7. สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ที่ ศธ 0526.07/ว296     เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 8. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ที่ สม 0002/ว108    เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561
 9. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ที่ น.ว.1173/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพใหม่ ยุค 4.0
 10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(4)/ว38   เรื่อง กระทรวงการต่างประเทศแจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก Kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์) เป็น Kongdom of Eswatini (ราชอาณาจักรเอสวาตินี)  (  เอกสารแนบ  )
 11. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ สสคท. 751/2561   เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
 12. คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ที่ สว(สนช)(ผผ) 0008/(ต)ว 518    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณา
 13. กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  ที่ ดศ 0412/ว11    เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “DIGITAL RUN 2018”
 14. รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม  ที่ 95/2561     เรื่อง การถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 15. มหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ ศธ 0590.01/ว143    เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 16. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด  ที่ สอ.มทร.2561/0676   เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิก
 17. สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  ที่ สยท/3627    เรื่อง เรียนเชิญอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างและการใช้ค่า K
 18. สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  ที่ สยท/3582   เรื่อง เรียนเชิญอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างและการใช้ค่า K
 19. สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  ที่ สยท/3654    เรื่อง เรียนเชิญ
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ ศธ 0581.17/2711  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  เรื่อง ส่งสำเนาประกาศ จำนวน 2 ฉบับ 

  20.1) เรื่อง กำหนดการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

  20.2) เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 21. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ ศธ 0523.18/ว147    เรื่อง ขอควาอมนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์และคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.