ค้นหา:
 
  ศธ ว 1123 เวียนหนังสือ จำนวน 30 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  08-08-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1123

เอกสารแนบ

 1. บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ที่ ศธ0532.16/ว3853    เรื่อง ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
 2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ ศธ0527.31/ว00195   เรื่อง การประชุมวิชาการนานาชาติ
 3. วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา  ที่ สธ 0213.095/ว14   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครางการประชุมวิชาการประจำปี 2561 และอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ที่ ศธ0544.3/ว185   เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัย
 5. สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ  ที่ TCN ป.0001/2561   เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมาและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12
 6. มูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ  ที่ พ.6/2561    เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
 7. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(4)/ว1015    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (   เอกสารแนบ   )
 8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ที่ กค 0910/2325  เรื่อง แจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
 9. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1028    เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงาน ประจำปี 2562  (  เอกสารแนบ  )
 10. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ที่ วท 5300/ว1482    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โฆษณาบนเว็บไซต์ (Banner) ของเว็บไซต์คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)
 11. บริษัท โซดาปรินติ้ง จำกัด  ที่ SOdAPrintinG0097/2018-02  เรื่อง ขอสนับสนุนคูปองส่วนลดสำหรับนักศึกษาเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
 12. จังหวัดชลบุรี  ที่ ชบ 0017.3/ว3246    เรื่อง การจัดกิจกรรม "น้อมดวงใจทำความดี บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561"
 13. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(4)/ว369    เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 4 หลักสูตร ณ เมือง Noida สาธารณรัฐอินเดีย
 14. สำนักงานกิจการยุติธรรม   ที่ ยธ 0902/1103    เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16
 15. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช 0005/ว4426    เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
 16. มหาวิทยาลัยเกริก  ที่ ม.กร.0201/47    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ “การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561”
 17. โรงแรม Avatara    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
 18. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ ทส 1008.4/ว8675    เรื่อง เชิญประชุมสัมมนา “การจัดทำร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตและการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”
 19. จังหวัดชลบุรี  ที่ ชบ 0028/ว15532    เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าว
 20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      ที่ ศธ 05218/ว 5587 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”
 21. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0509(4)/ว1048    เรื่อง ขอแจ้งเข้าร่วมการประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
 22. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช 0005/ว4516   เรื่อง ขอเชิญร่วมการเสวนา "ประเมินผลกาวิจัย :ก้าวสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0"
 23. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ ศธ 6592(1)/ว1056    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง Abstract
 24. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช 0004/ว3907    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
 25. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ที่ นร 6208/0950/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”
 26. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1006    เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561
 27. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1089    ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ

  27.1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0235/9423  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

  27.2) กระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0201.3/ว 2587ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

  27.3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0201.3/ว 9095 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

 28. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0510/ว1122    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรในสถาบันร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
 29. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ 0501(1)/ว1123    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

  29.1)  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  จำนวน 2 เรื่อง

  29.2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง

 30. จังหวัดนครสวรรค์  ที่ นว 0016/ว16247    เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก จังหวัดนครสวรรค์


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.