ค้นหา:
 
  ศธ ว 1243 เวียนหนังสือ จำนวน 25 เรื่อง
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  29-08-2561   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

ศธ ว 1243

เอกสารแนบ

ขอส่งสำเนาหนังสือ  จำนวน  25  เรื่อง 

 

1. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ที่ วท 6401//2486    เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดไอเดีย ภายใต้ แนวคิด “New Farming Model 2030”

2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1124    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

     2.1) กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ ที่ ดศ 0412/ว 11

     2.2) การยางแห่งประเทศไทย    ที่ กษ 2912.01/0199

3. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว122    เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0501(1)/ว 1111    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

     4.1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.6/9507

     4.2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 9530

5. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0508/ว 1110    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล"

6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่  วช 0005/ว3919   เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

7. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  ที่  วบอ.189.40/2561    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)

8. มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ศธ 6223/ว1935    เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การลงทุนใน เมียนมา เจาะโอกาส จับความท้าทาย สู่อุตสาหกรรมโรงแรม”

9. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว 1137    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ

     9.1) สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 0235/10002

     9.2) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ที่ สวช/ว 563

10. จังหวัดหนองบัวลำภู  ที่ นภ 0001/ว 8081    เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต "น้องลุ่มภู"

11. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0501(1)/ว1172    เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ 3 ฉบับ

     11.1)  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 337 

               และ  หนังสือที่ นร 0505/17659

     11.2) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ  ที่ ศธ 0206.9/616

     11.3) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 9930

12. คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่  ศธ 0527.08/ว2156    เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี

13. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ที่  อก 0402/ว1300   เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Industry Expo 2018

14. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ที่  ทส 0811/ว7796    เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการขยะมูลฝอยในยุคไทยแลนด์ 4.0

15. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(4)/ว40  1  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกประจำปีการศึกษา 2561-2562

16. สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ  ที่  มศส ว20/2561   เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลส่งเสริมการศึกษา

17. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ที่ วช 0004/ว4929  เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ "ระบบงบประมาณภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ"

18. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ที่ ศธ 0559/ว 3957    เรื่อง ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19. มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย   เรื่อง ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 พ.ศ.2561

20. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(1)/ว 42  เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan

21. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(3)/ว 41   เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

22. มูลนิธิการศึกษาฟูลไบรท์   ที่ 2018/200c    เรื่อง รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562

23. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ ศธ 6907/1479   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการองค์กรยุคใหม่

24. บริษัท มอร์ริช ไบโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ที่ MBI 2561/010    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

25. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ที่ มฉก. 0404/007    เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาษาจีน  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2562 (เดือนมิถุนายน) 


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา/หน่วยงาน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.